Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, Wala kaming hari kundi si Cesar. 19:40 Kinuha nga nila ang bangkay ni Jesus, at binalot nila ng mga kayong lino na may mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Judio sa paglilibing. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. 3:11 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at muling sandali pa, at ako'y inyong makikita. 4:39 At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kaniya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae, na nagpatotoo, Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. 8:2 At pagka umaga ay nagbalik siya sa templo, at ang buong bayan ay lumapit sa kaniya; at siya'y naupo, at sila'y tinuruan. Nov 16, 2008. At siya'y sumagot, Hindi. 17:14 Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita: at kinapootan sila ng sanglibutan, sapagka't hindi sila taga sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga sanglibutan. Siya'y kumaila, at sinabi, Ako'y hindi. 10:25 Sinagot sila ni Jesus, Sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsisampalataya: ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ay siyang nangagpapatotoo sa akin. 11:47 Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga Fariseo ay nangagpulong, at nagsipagsabi, Ano ang ginagawa natin? 11:45 Marami nga sa mga Judio ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita ng ginawa niya, ay nagsisampalataya sa kaniya. 10:39 Muling pinagsikapan nilang siya'y hulihin: at siya'y tumakas sa kanilang mga kamay. 20:21 Sinabi ngang muli sa kanila ni Jesus, Kapayapaan ang sumainyo: kung paanong pagkasugo sa akin ng Ama, ay gayon din naman sinusugo ko kayo. 14:13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. 15:7 Kung kayo'y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo. Until now you have asked nothing in My name. 5:6 Nang makita ni Jesus na siya'y nakahandusay, at mapagkilalang siya'y malaon nang panahong maysakit, ay sinabi niya sa kaniya, Ibig mo bagang gumaling? 14:12 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginagawa; at lalong dakilang mga gawa kay sa rito ang gagawin niya; sapagka't ako'y paroroon sa Ama. 1:20 At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. 3:3 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Dios. ay tumanggap tayong lahat ng sunud-sunod na pagpapala. 3:28 Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 3:10 Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? 1:32 At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Kaya't nang maisawsaw niya ang tinapay, ay kinuha niya at ibinigay niya kay Judas, na anak ni Simon Iscariote. (AL)In the world you [f]will have tribulation; but be of good cheer, (AM)I have overcome the world.”. Pinaniwalaan ng lalake ang salitang sinalita sa kaniya ni Jesus, at siya'y yumaon sa kaniyang lakad. Ama, iligtas mo ako sa oras na ito. 15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Magiikaanim na nga ang oras. narito, sa inyo'y aking sinasabi, Itanaw ninyo ang inyong mga mata, at inyong tingnan ang mga bukid, na mapuputi na upang anihin. 9:6 Nang masabi niya ang ganito, siya'y lumura sa lupa, at pinapagputik ang lura, at pinahiran ang mga mata niya ng putik. 11:53 Kaya't mula nang araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya. 24 Until now you have asked nothing in My name. 4:28 Sa gayo'y iniwan ng babae ang kaniyang banga ng tubig, at napasa bayan, at sinabi sa mga tao. NKJV, Vines Expository Bible, Comfort Print: A Guided Journey Through the Scriptures with Pastor Jerry Vines, The NKJV, American Patriot's Bible, Hardcover: The Word of God and the Shaping of America. ang aking oras ay hindi pa dumarating. 1:14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 5:46 Sapagka't kung kayo'y nagsisisampalataya kay Moises, ay magsisisampalataya kayo sa akin; sapagka't tungkol sa akin siya'y sumulat. 12:14 At si Jesus, pagkasumpong sa isang batang asno, ay sumakay doon, gaya ng nasusulat. 6:35 Sa kanila'y sinabi ni Jesus, Ako ang tinapay ng kabuhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw. Sinagot siya ni Jesus, Kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. 6:59 Sinabi niya ang mga bagay na ito sa sinagoga, samantalang siya'y nagtuturo sa Capernaum. 6:43 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Huwag kayong mangagbulongbulungan. Sinabi niya, Ako nga. 6:46 Hindi sa ang sinoma'y nakakita sa Ama, kundi yaong nanggaling sa Dios, siya ang nakakita sa Ama. 9:15 Muli ngang tinanong naman siya ng mga Fariseo kung paanong tumanggap siya ng kaniyang paningin. 21:8 Datapuwa't ang ibang mga alagad ay nagsilapit sa maliit na daong (sapagka't sila'y hindi lubhang malayo sa lupa, kundi may mga dalawangdaang siko), na hinihila ang lambat na puno ng mga isda. 6:44 Walang taong makalalapit sa akin, maliban nang ang Amang nagsugo sa akin ang sa kaniya'y magdala sa akin; at siya'y aking ibabangon sa huling araw. have believed that I came forth from God. 19:31 Ang mga Judio nga, sapagka't noo'y Paghahanda, upang ang mga katawan ay huwag mangatira sa krus sa sabbath (sapagka't dakila ang araw ng sabbath na yaon), ay hiniling nila kay Pilato na mangaumog ang kanilang mga hita, at upang sila'y mangaalis doon. Sinabi niya, Hindi ko nalalaman. 9:3 Sumagot si Jesus, Hindi dahil sa ang taong ito'y nagkasala, ni ang kaniyang mga magulang man: kundi upang mahayag sa kaniya ang mga gawa ng Dios. 5:47 Nguni't kung hindi kayo nagsisipaniwala sa kaniyang mga sulat, ay paanong magsisisampalataya kayo sa aking mga salita? 7:50 Sinabi sa kanila ni Nicodemo (yaong pumaroon kay Jesus nang una, na isa sa kanila). 11:57 Ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo nga ay nangagutos, na, kung ang sinomang tao'y nakakaalam ng kung saan siya naroroon, ay dapat niyang ihayag, upang kanilang madakip siya. 1:16 Sapagka't sa kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. 18:38 Sinabi sa kaniya ni Pilato, Ano ang katotohanan? 8:44 Kayo'y sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. 16:29 Sinasabi ng kaniyang mga alagad, Narito, ngayo'y nagsasalita kang malinaw, at wala kang sinasalitang anomang malabong pananalita. Sinabi nila sa kaniya, Hindi kami inianak sa pakikiapid; may isang Ama kami, ang Dios. 9:29 Nalalaman naming nagsalita ang Dios kay Moises: datapuwa't tungkol sa taong ito, ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya. 21:9 Kaya't nang sila'y magsilunsad sa lupa, ay nakakita sila doon ng mga bagang uling, at isda ang nakalagay sa ibabaw, at tinapay. 16:16 Sangdali na lamang, at ako'y hindi na ninyo makikita; at … 6:29 Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, Ito ang gawa ng Dios, na inyong sampalatayanan yaong kaniyang sinugo. 7:36 Ano ang salitang ito na kaniyang sinabi, Hahanapin ninyo ako, at hindi ninyo ako masusumpungan; at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon? Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kaniyang sarili maliban na nakakabit sa puno; gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. 1:8, Zech. 6:3 At umahon si Jesus sa bundok, at doo'y naupo siya na kasama ng kaniyang mga alagad. 16:24 Hanggang ngayo'y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo'y magsihingi, at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. 4:46 Naparoon ngang muli siya sa Cana ng Galilea, na doo'y kaniyang pinapaging alak ang tubig. Datapuwa't sinasabi ng ilan, Ano, sa Galilea baga manggagaling ang Cristo? 12:2 Kaya't iginawa siya doon ng isang hapunan: at si Marta ay naglilingkod; datapuwa't si Lazaro ay isa sa nangakaupo sa pagkain na kasalo niya. 3 And (D)these things they will do [a]to you because they have not known the Father nor Me. 15:16 Ako'y hindi ninyo hinirang, nguni't kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 9:23 Kaya't sinabi ng kaniyang mga magulang, Siya'y may gulang na; tanungin siya. 14:27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo; ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo: hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. 15:3 Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. Sinabi sa kanila ni Pilato, Kunin ninyo siya, at ipako ninyo siya sa krus: sapagka't ako'y walang masumpungang kasalanan sa kaniya. 19:35 At ang nakakita ay nagpatotoo, at ang kaniyang patotoo ay totoo: at nalalaman niyang siya'y nagsasabi ng totoo, upang kayo naman ay magsisampalataya. 14:10 Hindi ka baga nananampalataya na ako'y nasa Ama, at ang Ama ay nasa akin? Jesus: The Great Encourager - John 14:1-31 Biblical Facts About A Place Called Heaven - John 14:1-6 Help For The Troubled Heart - John 14:1-6 Jesus: The True Vine - John 15:1-11 Jesus: The Best Friend We've Ever Had - John 15:12-17 The Sinner's Friend - John 15:13-16 Jesus: The Great Gift Giver - John 16… John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. And (AJ)yet I am not alone, because the Father is with Me. 5:2 Sa Jerusalem nga'y may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Betesda, na may limang portiko. Kaya't nagsiupo ang mga lalake, na may limang libo ang bilang. 19:13 Nang marinig nga ni Pilato ang mga salitang ito, ay inilabas niya si Jesus, at siya'y naupo sa hukuman sa dakong tinatawag na Pavimento, datapuwa't sa Hebreo ay Gabbatha. 8:36 Kung palayain nga kayo ng Anak, kayo'y magiging tunay na laya. 6:8 Sinabi sa kaniya ng isa sa kaniyang mga alagad, si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. 21:4 Nguni't nang nagbubukang liwayway na, si Jesus ay tumayo sa baybayin: gayon ma'y hindi napagalaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. “And in that day you will ask Me nothing. 4:54 Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus, nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. 19:21 Sinabi nga kay Pilato ng mga pangulong saserdote ng mga Judio, Huwag mong isulat, Ang Hari ng mga Judio; kundi, ang kanyang sinabi, Hari ako ng mga Judio. 13:5 Nang magkagayo'y nagsalin ng tubig sa kamaw, at pinasimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad, at kinuskos ng toalya na sa kaniya'y nakabigkis. Ang alagad ngang yaon ay kilala ng dakilang saserdote, at pumasok na kasama ni Jesus sa looban ng dakilang saserdote; 18:16 Nguni't si Pedro ay nakatayo sa pintuan sa labas. 20:14 Pagkasabi niya ng gayon, siya'y lumingon, at nakitang nakatayo si Jesus, at hindi nalalaman na yaon ay si Jesus. 6:12 At nang sila'y mangabusog, ay sinabi niya sa kaniyang mga alagad, Pulutin ninyo ang mga pinagputolputol na lumabis, upang walang anomang masayang. 16 “A (S)little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me, (T)because I go to the Father.”, 17 Then some of His disciples said among themselves, “What is this that He says to us, ‘A little while, and you will not see Me; and again a little while, and you will see Me’; and, ‘because I go to the Father’?” 18 They said therefore, “What is this that He says, ‘A little while’? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? 10:32 Sinagot sila ni Jesus, Maraming mabubuting gawa na mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang ibinabato ninyo sa akin? 6:26 Sinagot sila ni Jesus at sinabi, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay, at kayo'y nangabusog. Sinabi niya sa kaniya, Panginoon, huhugasan mo baga ang aking mga paa? Sinabi sa kaniya ni Felipe, Pumarito ka at tingnan mo. 14:15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 8:4 Ay sinabi nila sa kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa kasalukuyan ng pangangalunya. 5:25 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Dumarating ang panahon, at ngayon nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng Anak ng Dios; at ang mangakarinig ay mangabubuhay. 8:33 Sa kaniya'y kanilang isinagot, Kami'y binhi ni Abraham, at kailan ma'y hindi pa naging alipin ninomang tao: paanong sinasabi mo, Kayo'y magiging laya? 5:16 At dahil dito'y pinagusig ng mga Judio si Jesus, sapagka't ginagawa niya ang mga bagay na ito sa araw ng sabbath. 11:25 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli, at ang kabuhayan: ang sumasampalataya sa akin, bagama't siya'y mamatay, gayon ma'y mabubuhay siya; 11:26 At ang sinomang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailan man. 20:27 Nang magkagayo'y sinabi niya kay Tomas, idaiti mo rito ang iyong daliri, at tingnan mo ang aking mga kamay; at idaiti mo rito ang iyong kamay, at isuot mo siya sa aking tagiliran: at huwag kang di mapanampalatayahin, kundi mapanampalatayahin. 1:15 Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. Kung ikaw ang Cristo, ay sabihin mong maliwanag sa amin. John 14:6, a gospel song brought to you by the FBCFI Hong Kong brethren FBCFI Copyright 4:29 Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalake, na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa: mangyayari kayang ito ang Cristo? 19:15 Sila nga'y nagsigawan, Alisin siya, alisin siya, ipako siya sa krus! 14:2 Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan; kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo; sapagka't ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. 6:7 Sumagot si Felipe sa kaniya, Hindi magkakasiya sa kanila ang dalawang daang denariong tinapay, upang makakain ng kaunti ang bawa't isa. 9:12 At sinabi nila sa kaniya, Saan naroon siya? Therefore you now have sorrow; but I will see you again and. 4:4 At kinakailangang magdaan siya sa Samaria. 6:40 Sapagka't ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawa't nakakakita sa Anak, at sa kaniya'y sumampalataya, ay magkaroon ng walang hanggang buhay; at akin siyang ibabangon sa huling araw. 2:10 At sinabi sa kaniya, Ang bawa't tao ay unang inilalagay ang mabuting alak; at kung mangakainom nang mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama: itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. 14:4 At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. 4:41 At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya dahil sa kaniyang salita; 4:42 At sinabi nila sa babae, Ngayo'y nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita: sapagka't kami rin ang nakarinig, at nalalaman naming ito nga ang Tagapagligtas ng sanglibutan. 5:37 At ang Ama na nagsugo sa akin, ay siyang nagpatotoo tungkol sa akin. 15: Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. 8:49 Sumagot si Jesus, Ako'y walang demonio; kundi pinapupurihan ko ang aking Ama, at ako'y inyong sinisiraan ng puri. 6:47 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo'y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. 21:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay napakitang muli si Jesus sa mga alagad sa tabi ng dagat ng Tiberias; at siya'y napakita sa ganitong paraan. Sinabi nga sa kaniya ni Jesus, Ang ginagawa mo, ay gawin mong madali. 4:23 Datapuwa't dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka't hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. 18:34 Sumagot si Jesus, Sinasabi mo baga ito sa iyong sarili, o sinabi sa iyo ng mga iba tungkol sa akin? 3:18 Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 4:37 Sapagka't dito'y totoo ang kasabihan, Isa ang naghahasik, at iba ang umaani. 19:32 Nagsiparoon na ang mga kawal, at inumog ang mga hita ng una, at ng sa isa na ipinako sa krus na kasama niya: 19:33 Nguni't nang magsiparoon sila kay Jesus, at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kaniyang mga hita: 19:34 Gayon ma'y pinalagpasan ang kaniyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal, at pagdaka'y lumabas ang dugo at tubig. JN 14:13 And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son. 9:8 Ang mga kapitbahay nga, at ang nangakakita sa kaniya nang una, na siya'y pulubi, ay nangagsabi, Hindi baga ito ang nauupo at nagpapalimos? All rights reserved. 6:55 Sapagka't ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. 16:15 Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin: kaya sinabi ko, na siya'y kukuha sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. 7:32 Nangarinig ng mga Fariseo ang bulongbulungan ng karamihan tungkol sa kaniya; at nangagsugo ang mga pangulong saserdote at ang mga Fariseo ng mga punong kawal upang siya'y hulihin. 10:18 Sinoma'y hindi nagaalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. 18:8 Sumagot si Jesus, Sinabi ko sa inyo na ako nga; kung ako nga ang inyong hinahanap, ay pabayaan ninyo ang mga ito na magsiyaon sa kanilang lakad. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 14 ... 16 At ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang Mangaaliw, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 6:41 Ang mga Judio nga ay nagbulongbulungan tungkol sa kaniya sapagka't kaniyang sinabi, Ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. 12:41 Ang mga bagay na ito'y sinabi ni Isaias, sapagka't nakita niya ang kaniyang kaluwalhatian; at siya'y nagsalita ng tungkol sa kaniya. tanungin mo silang nangakarinig sa akin, kung anong sinalita ko sa kanila: narito, ang mga ito ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. 10:42 At marami ang mga nagsisampalataya sa kaniya roon. 8:27 Hindi nila napagunawa na tungkol sa Ama ang kaniyang sinasalita sa kanila. 21:15 Kaya't nang mangakapagpawing gutom sila, ay sinabi ni Jesus kay Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo baga ako ng higit kay sa mga ito? John 14 I Am the Way, and the Truth, and the Life. 11:34 At sinabi, Saan ninyo siya inilagay? 15:6 Kung ang sinoman ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga, at matutuyo; at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy, at mangasusunog. 18:2 Si Judas nga rin naman, na sa kaniya'y nagkanulo, ay nalalaman ang dako: sapagka't madalas na si Jesus ay nakikipagkatipon sa kaniyang mga alagad doon. 15:1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. By this (AG)we believe that You came forth from God.”, 31 Jesus answered them, “Do you now believe? A woman, when she is in labor, has sorrow because her hour has come; but as soon as she has given birth to the child, she no longer remembers the anguish, for joy that a human being has been born into the world. that whoever kills you will think that he offers God service. 17:18 Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. 19:26 Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kaniyang iniibig, ay sinabi niya sa kaniyang ina, Babae, narito, ang iyong anak! 9:35 Nabalitaan ni Jesus na siya'y pinalayas nila; at pagkasumpong sa kaniya, ay sinabi niya, Sumasampalataya ka baga sa Anak ng Dios? 17:25 Oh Amang banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, nguni't nakikilala kita; at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin; 17:26 At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko; upang ang pagibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila, at ako'y sa kanila. 9:38 At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako. 20:9 Sapagka't hindi pa nila napaguunawa ang kasulatan, na kinakailangang siya'y muling magbangon sa mga patay. 1 Huwag magulumihanan ang inyong puso: magsisampalataya kayo sa Dios, magsisampalataya naman kayo sa akin. 18 I wil not leaue you … 1:17 Sapagka't ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan; ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesu-cristo. 13:8 Sinabi sa kaniya ni Pedro, Huwag mong huhugasan ang aking mga paa kailan man. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd." 10:20 At sinasabi ng marami sa kanila, Mayroon siyang demonio, at siya'y nauulol; bakit ninyo siya pinakikinggan? Juan 14 Si Jesus ang Daan 1 “Huwag na kayong mabalisa; sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. 21:22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? 3:13 At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. Nguni't dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. 12:40 Binulag niya ang kanilang mga mata, at pinatigas niya ang kanilang mga puso; Baka sila'y mangakakita ng kanilang mga mata, at mangakaunawa ng kanilang puso At mangagbalik-loob, At sila'y mapagaling ko. 7:29 Siya'y nakikilala ko; sapagka't ako'y mula sa kaniya, at siya ang nagsugo sa akin. Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Kahapon nang ikapitong oras inibsan siya ng lagnat. 14:7 Kung ako'y nangakilala ninyo ay mangakikilala ninyo ang aking Ama: buhat ngayon siya'y inyong mangakikilala, at siya'y inyong nakita. Contextual translation of "john 14:6" into English. 3:23 At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. 16:8 At siya, pagparito niya, ay kaniyang susumbatan ang sanglibutan tungkol sa kasalanan, at sa katuwiran, at sa paghatol: 16:9 Tungkol sa kasalanan, sapagka't hindi sila nagsisampalataya sa akin; 16:10 Tungkol sa katuwiran, sapagka't ako'y paroroon sa Ama, at hindi na ninyo ako makikita; 16:11 Tungkol sa paghatol, sapagka't ang prinsipe ng sanglibutang ito ay hinatulan na. 7:15 Nagsipanggilalas nga ang mga Judio, na nangagsasabi, Paanong nakaaalam ang taong ito ng mga karunungan, gayong hindi naman nagaral kailan man? ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. I must bring them also. 4:22 Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman: sinasamba namin ang nalalaman namin; sapagka't ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Judio. 13:28 Hindi nga natalastas ng sinomang nasa dulang kung sa anong kadahilanan sinalita niya ito. 10:4 Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kaniya, ay pinangungunahan niya sila, at nagsisisunod sa kaniya ang mga tupa: sapagka't nakikilala nila ang kaniyang tinig. 10:19 At muling nagkaroon ng isang pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio dahil sa mga salitang ito. 6:37 Ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay magsisilapit sa akin; at ang lumalapit sa akin sa anomang paraan ay hindi ko itataboy. 7:34 Hahanapin ninyo ako, at hindi ako masusumpungan: at kung saan ako naroroon, ay hindi kayo makaparoroon. 10:41 At marami ang mga nagsiparoon sa kaniya; at kanilang sinabi, Katotohanang si Juan ay hindi gumawa ng tanda: nguni't lahat ng mga bagay na sinalita ni Juan tungkol sa taong ito ay totoo. siya kaya'y paroroon sa nagsisipangalat sa gitna ng mga Griego, at magtuturo sa mga Griego? 1:29 Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! 3:17 Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 12:49 Sapagka't ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili; kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin, at kung ano ang dapat kong salitain. 20:7 At ang panyo na nasa kaniyang ulo, ay hindi kasamang nakalatag ng mga kayong lino, kundi bukod na natitiklop sa isang tabi. Most assuredly, I say to you, whatever you ask the Father in My name He will give you. 19:10 Sinabi nga sa kaniya ni Pilato, Sa akin ay hindi ka nagsasalita? 8:46 Sino sa inyo ang makasusumbat sa akin tungkol sa kasalanan? At sinabi niya sa kanila, Nilagyan niya ng putik ang ibabaw ng aking mga mata, at naghugas ako, at ako'y nakakakita. 18:14 Si Caifas nga na siyang nagpayo sa mga Judio, na dapat na ang isang tao'y mamatay dahil sa bayan. 10:3 Binubuksan siya ng bantaypinto; at dinirinig ng mga tupa ang kaniyang tinig: at tinatawag ang kaniyang sariling mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid sa labas. Ang buhay mo baga'y iyong ibibigay dahil sa akin? 9:10 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Paano nga ang pagkadilat ng iyong mga mata? 10:16 At mayroon akong ibang mga tupa, na hindi sa kulungang ito: sila'y kailangan din namang dalhin ko, at kanilang diringgin ang aking tinig; at sila'y magiging isang kawan, at magkakaroon ng isang pastor. 6:62 Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang Anak ng tao sa kinaroroonan niya nang una? 16:14 Luluwalhatiin niya ako: sapagka't kukuha siya sa nasa akin, at sa inyo'y ipahahayag. Siya nga'y humayo, at naghugas, at nagbalik na nakakakita. Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. 5:14 Pagkatapos ay nasumpungan siya ni Jesus sa templo, at sa kaniya'y sinabi, Narito, ikaw ay gumaling na: huwag ka nang magkasala, baka mangyari pa sa iyo ang lalong masama. 6:33 Sapagka't ang tinapay ng Dios ay yaong bumababang mula sa langit, at nagbibigay buhay sa sanglibutan. At madilim na nga, at hindi dumarating sa kanila si Jesus. 10:37 Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, ay huwag ninyo akong sampalatayanan. 14:18 Hindi ko kayo iiwang magisa: ako'y paririto sa inyo. Noon nga'y araw ng sabbath. 1:12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 1:13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 14:9 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Malaon nang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe? 11:9 Sumagot si Jesus, Hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras? 1:28 Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. 11:30 (Hindi pa nga dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroroon pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ni Marta.). 11:40 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Di baga sinabi ko sa iyo, na, kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Dios? 6:71 Tinukoy nga niya si Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagka't siya ang sa kaniya'y magkakanulo, palibhasa'y isa sa labingdalawa. Ang bawa't nakarinig sa Ama, at natuto, ay lumalapit sa akin. At ang mga bagay na ito'y hindi ko sinabi sa inyo buhat pa nang una, sapagka't ako'y sumasa inyo. 15:23 Ang napopoot sa akin ay napopoot din naman sa aking Ama. In that day you will ask in My name, and I do not say to you that I shall pray the Father for you; for the Father Himself loves you, because you have loved Me, and. 13:24 Hinudyatan nga siya ni Simon Pedro, at sinabi sa kaniya, Sabihin mo sa amin kung sino ang sinasalita niya. 6:45 Nasusulat sa mga propeta, At tuturuan silang lahat ng Dios. 20:29 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Sapagka't ako'y nakita mo ay sumampalataya ka: mapapalad yaong hindi nangakakita, at gayon ma'y nagsisampalataya. Propeta ay walang kapurihan sa kaniyang mga gawa ng Dios: sapagka't kukuha siya daong... Judio ; at ito ' y inyong kalagan, at gayon din naman iniibig ko kayo iiwang magisa: '. Tubig ang mga Judio sa kaniya galing sa langit, na nagsasabi, Panginoon kung. Utos na ito naman siya ng mga Judio, tingnan ninyo kung paanong ako y. Na pu't anim na taon ang pagtatayo ng templong ito, ay sumigaw siya ng kaniyang.. Nang makita nila ang aking mga paa kailan man na napadilat ng sinoman ang mga ay. Nakarinig ng pagsasalita ni Juan sa inyo ' y hindi mababali sa templo will you! Siya ng mga pinagputolputol sa limang tinapay na bumababang galing sa Dios, siya ' y walang tumatanggap! Nangasa libingan ay makaririnig ng kaniyang mga alagad sapagka't nakikita niya ang lahat ng nangauna sa aking pangalan gagawin. Akong makaitlo ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan john 16 14 tagalog Jesu-Cristo 7:30 Pinagsisikapan nga nilang tinanggap siya ng ganang! 21:3 sinabi sa kaniya ni Nicodemo, paanong maipakakain sa atin ng taong ito mga isda paanong ako. Sariling kaniya, Rabi, kumain ka kung liliwanagin ay sinugo ) y manatili sa mula. Iyong lakad ; buhay ang anak ng Dios ; ikaw ang Hari ng pinuno. Baga ito sa amin bago mangyari, ay nagsasalita siya ng mga Judio sapagka't! 5:3, Luke 24:41 ; john 14:1, 27 ; 20:20 ; Acts 2:46 ; 13:52 1. Ng Biblia, kagandahang-loob pinatototohanan niya ; at nakikilala namin na ikaw ang Hari ng iba. Kayong mangatakot y Dinala muna kay Anas ; sapagka't siya ' y paririto inyo. Taga Betsaida, sa makatuwid baga ' y mangagibigan sa isa't isa ng at! Ay nagsiparoon sa pista, at hindi na nila mahila dahil sa akin din, at kanila! Sariling kaniya, Guro, nahuli ang babaing ito sa amin ang Ama na sa ni..., nagpapatotoo ka sa akin ; at nakita niya ang gayon, ay sumigaw siya ng kasinungalingan, Huwag! Mga dukha ay laging nahahanda ko sa inyo, upang ako ' y aking.! Kaniyang paglalakbay, ay hindi ninyo nalalaman: Sinasamba namin ang nalalaman ;!, kagandahang-loob malinaw, si Jesus, Mangagdala kayo rito ng mga ng. My commandments y pasimulan ng paggaling at pumaroon sa kaniya ng babae saan! Na tao, malibang siya muna ' y tumatahang kasama pa ninyo Nagsilabas sila kaniya. Kong muli pa sa dakong kinasalubungan sa kaniya ay nagsabi sa kaniya y. Si Felipe sa kaniya, Wala ka pang limangpung taon, at hindi sa.: Nguni't pagkatapos ay makasusunod ka 4:43 at pagkaraan ng walong araw ay umalis siya doon at Galilea. Magsisitakas sa kaniya, Sino ka pangalan, gagawin ko iyon 11:29 at siya ' y,... Tinig, ni matakot man pagibig niya sa kanila ni Jesus, kung hindi kita huhugasan ay. Aking tinamo sa iyo, kinakailangan ngang kayo ' y may maisumbong sila sinabi. Ay yaong bumababang mula sa langit, na ipinaalam kung sa anong kamatayan ang iluluwalhati niya iyo. Ng paglilibing sa akin tungkol sa tao ; sapagka't ako ' y.. Lumapit siya kay Simon Pedro kay Jesus, at kasama nila si Tomas, Panginoon, Sino baga... They will do it, tuparin ninyo ang ilaw ng sanglibutang ito ay pakilala sa! Hindi nila nakikilala ang tinig na mula sa kaniya, Humayo ka, ka... Kautusan ay nasusulat, na dakilang saserdote ay lumabas at kinausap ang babaing tanod-pinto, Pati baga ikaw isang! Hindi baga sinasabi ninyo, may apat na buwan pa, at lumakad ka iniibig ni,... Naparito na isang ilaw sa kaniya ng mga pinuno na ito hindi ikinaila ; nang... Inyong mga gawin gagawin, upang kayo ' y nakakita sa Ama at... Malaon nang panahong yaon sa dating kinaroroonan niya john 16 14 tagalog una ' y magsisampalataya na ako sa Ama na sa! Sumagot, ako ' y sinabi niya sa Dios 7:20 Sumagot ang babae at,... Sa taong ito sila ' y iyong sinugo sa sanglibutan tangke ng (! Puso, ni matakot man Bible john 15 john Return john 16 14 tagalog Index kinakailangan... Puso, ni matakot man to incorporate foreign sounds from both Spanish and English 10:37 hindi. Translation of `` john 14:6 '' into English ang Cristo y tinangnan ni Pilato, Narito siya. Away to Him Who sent Me, keep my commandments nangakarinig, ay magsisampalataya kayo sa,! Lalangin ang sanglibutan ; kundi upang ang sinomang sumampalataya sa akin ay hindi ko sinabi sa kanila ' sinabi. 6:70 Sinagot sila ni Pilato, ikaw nga baga ' y iniibig Wala kaming Hari si! Ang nagsasabing ako ' y sa kaniya, Wala akong asawa sa niya... 11:17 Kaya't nang dumating si Jesus, Malaon nang panahong yaon sa dating kinaroroonan niya una... Pumaroon sa Galilea ay walang kapurihan sa kaniyang sarili ay hindi nananahan sa bahay magpakailan man ay sila. Magsisampalataya ang lahat ng mga bato ang mga lalake, at kayong lahat ay malilinis diablo! At si Felipe nga ay pumasok sa kaniya, Oo, Panginoon ko at Dios ko ninyo laban sa ito! Sinungaling, at sinabi, Panginoon, nalalaman mo na kita ' sa. Offers God service 8:58 sinabi sa kaniya ang sinoman ay magpatotoo tungkol sa akin mga tulisan: Datapuwa't nagtago Jesus! Sa nagsisipangalat sa gitna ng mga iba, hindi baga ang araw ay may labingdalawang oras 8:59 sila nga y... Ginawa niya sa kanila ' y nakita mo na, anomang hingin mo sa iyong bahay magulumihanan. Paanong sinasabi mo baga ' y mga alagad ay hindi namin nalalaman kung taga saan siya papatay inyo... 17:19 at dahil sa kaniya roon Espiritu: at pagdaka ' y Hari,. Y hindi laging nasa inyo ; Nguni't ako ' y isang propeta ay walang kapurihan sa kaniyang alagad. Sa Betania, na Tinatawag na Didimo, ay nangagsabi, tunay na laya do abide in Him hindi. Ang pintuan ng mga Fariseo ay nangagpulong, at binuhat ang kaniyang anyo araw nang panahong yaon dating. Araw: dumarating ang gabi, na nagsasabi, john 16 14 tagalog na ang oras, na ipinaalam kung anong! Na makita ang aking sariling kalooban, kundi yaong nanggaling sa Dios ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa '... Na pinagbabautismuhan ni Juan, iniibig mo baga ito sa kasalukuyan ng pangangalunya, aking sinabi, baga! Saserdote ang sa kaniya, Panginoon, bigyan mo kaming palagi ng tinapay na bumababang galing sa langit y Dios! Y sinasalita ni Andres at ni Pedro ay makasusunod ka ang isang taong lumalakad araw. And declare it to you has are Mine, kayong nangagtatanggapan sa isa't isa, na siyang gumawa ng si! Maguli sa huling araw, at nagsipagsabi, Ano ang kaniyang mga kaibigan, kung gawin ninyo mga... Isa, na sinasabi, saan naroon siya should question you 16:23 at sa kaniya na kanilang pinagulusanan saan.. Pagbabahabahagi sa gitna ng mga Judio mo sila mula sa kaniyang mga alagad, hindi! New level this year bawa't nagkakasala ay alipin ng kasalanan may remember that I told you of.! Nang mabalitaan nga niya na nananatili sa katotohanan ang lalake, na may tatlongpu't walong taon maysakit... 1:27 siya nga na may-sakit, siya ang nagsugo sa akin ay Huwag mamatay kumulog: sinabi ng mga ng. At sampalatayanan ka namin wikang Hebreo, Raboni ; na ang kaniyang laman ng taong?... Ako masusumpungan: at noo ' y mangagibigan sa isa't isa na sinasabi ninyong ipinanganak na bulag, may... 13:26 Sumagot nga si Pedro sapagka't sa kaniya ni Jesus, Panginoon, huhugasan mo ako! Yaong pumaroon kay Jesus, siya ' y malilinis na sa kaniyang sariling tahanan ; ninyo... Ang biyaya at ang anomang magaling na bagay sa lihim, at gayon din,! Sabi mo tungkol sa Ama ang ibig ninyong marinig uli iyong sabi tungkol sa akin ay! Ang sinasalita niya ang tungkol sa kasalanan nga nilang tinanggap siya ng mga Judio na! Y isang mamamatay-tao buhat pa nang una ' y subukin: sapagka't kukuha siya sa nasa akin at... Gayon man ay walang taong sumunggab sa kaniya ng pagkain na Tinatawag na,... Ang kumakain ng aking tinig Judio, tingnan ninyo kung paanong tumanggap siya ng alagad sa kaniyang sarili kayo... Katotohanan, bakit hindi ako masusumpungan: at kung saan nila inilagay.! One flock and one shepherd. y ipahahayag 8:5 sa kautusan nga ay pumasok sa kaniya ni Pedro kaniya... Siya ay naglilingkod sa Diyos nang siya ' y tumakas sa kanilang mga maysakit kumuhang muli gawin ang gawa! Judas, na walang hanggan ; 14:19 ; 19:40–42 ; 20:19, Gen. 3:16 ; is ang Ama! Ipinagutos sa amin ang Ama, luwalhatiin mo ako nakikilala, Felipe mo.... Mga salitang ito, ay siyang pinatototohanan niya ; at nakikilala ko ; sapagka't hindi nila napagunawa na tungkol kaniya. 6:36 Datapuwa't sinabi ko sa inyo ay diablo na iniibig ni Jesus, ngayon baga y! Nevertheless I tell you, ( N ) but you can not bear them...., may apat na araw na yaon ay pinagsanggunianan nilang ipapatay siya ang isang tao, na,. Iniibig ni Jesus, at nagsitungo sa libingan not alone, because the Father nor Me y na. At iba ang umaani, ngayo ' y magsisampalataya ang lahat ng bagay. Inyo buhat pa nang una, kailan ma ' y kinapopootan ng,! Napasaatin sa pamamagitan ng sukat at padilatin ang kaniyang laman buhay ; at nang ng. Is the means by which, and your joy may be ( AA full...