When therefore he said to them, “I AM,” they went backward, and fell to the ground. 18 உலகம் உங்களைப் பகைத்தால், அது உங்களைப் பகைக்கிறதற்குமுன்னே என்னைப் பகைத்ததென்று அறியுங்கள். Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. 1 John 2:18 in Other Translations King James Version (KJV) Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we … This is systematic verse by verse Bible Study, with 1293 lessons. John in Tamil. John 14:18-20 The Message (MSG). Just For Fun Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:25 in Tamil. அதற்குப் பேதுரு: மனுஷனே, நான் அல்ல என்றான். என் சத்துருக்களும் என் பகைஞருமாகிய பொல்லாதவர்கள் என் மாம்சத்தைப் பட்சிக்க என்னை நெருக்குகையில் அவர்களே இடறிவிழுந்தார்கள். But Simon Peter was standing and warming himself. அவருடைய சீஷராகிய Jamesம் யோவானும் அதைக் கண்டபோது: ஆண்டவரே, எலியா செய்ததுபோல, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி இவர்களை அழிக்கும்படி நாங்கள் கட்டளையிட உமக்குச் சித்தமா என்று கேட்டார்கள். seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Moved Permanently. They said therefore to him, “You aren’t also one of his disciples, are you?” He denied it, and said, “I am not.”, And Simon Peter was standing and warming himself, they said then to him, `Art thou also of his disciples?’ he denied, and said, `I am not.’. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:6 in Tamil. When therefore he said unto them, I am `he’, they went backward, and fell to the ground. He denied, and said, I am not. Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes is on Facebook. When therefore he said to them, I am [he], they went away backward and fell to the ground. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 1 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 1 In Tamil With English Reference Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. அப்பொழுது வாசல்காக்கிற வேலைக்காரி பேதுருவை நோக்கி: நீயும் அந்த மனுஷனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றாள். By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 17 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 17 In Tamil With English Reference … Continue reading "John 18:25 in Tamil" Read Full Chapter : John 18. என் பிராணனை அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக. And Simon Peter stood and warmed himself. குளிர்காய்ந்து கொண்டிருக்கிற பேதுருவைக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: நீயும் நசரேயனாகிய இயேசுவோடே இருந்தாய் என்றாள். John 18:6 in Other TranslationsKing James Version (KJV)As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.American Standard Version (ASV)When therefore he … Continue reading "John 18:6 in Tamil" இப்பொழுதும், கர்த்தாவே அவர்கள் பயமுறுத்தல்களை தேவரீர் கவனித்து. John 18:15 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto … Continue reading "John 18:15 in Tamil" Skip to content. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? And when he said to them, I am he, they went back, falling to the earth. அப்பொழுது, வேலைக்காரி ஒருத்தி அவனிடத்தில் வந்து: நீயும் கலிலேயனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தாய் என்றாள். Tamil Christian Songs .IN Now Simon Peter was standing and warming himself. Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes. மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம் கண்ணியை வருவிக்கும்; கர்த்தரை நம்புகிறவனோ உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைக்கப்படுவான். சற்றுநேரத்துக்குப் பின்பு வேறொருவன் அவனைக் கண்டு: நீயும் அவர்களில் ஒருவன் என்றான். John 18:14 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.American Standard … Continue reading "John 18:14 in Tamil" They said therefore unto him, Art thou also `one’ of his disciples? http://goodnewspublishers.blogspot.in/ http://bellwetherinternational.blogspot.in/ http://thepicturebible.blogspot.in/ 18-20 “I will not leave you orphaned. என் பிராணனை வாங்கத்தேடுகிறவர்கள் வெட்கி நாணுவார்களாக; எனக்குத் தீங்குவரும்படி விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டுத் திரும்பி இலச்சையடைவார்களாக. The statement, said, “Tamil Genocide Remembrance Day is an opportunity for us to honour and memorialise those impacted by the armed conflict in Sri Lanka. He said, No, I am not. Now Simon Peter was standing and warming himself. He denied, and said, I am not. சாராள் பயந்து, நான் நகைக்கவில்லை என்று மறுத்தாள். You can access the MP3 files at www.Radio882.com. They said therefore to him, Art thou also of his disciples? I’m coming back. அவன் நான் அல்ல என்றான். யோவான் 18:25 in English seemon Paethuru Nintu Kulirkaaynthukonntirunthaan. 1 - யூதருக்குள்ளே அதிகாரியான நிக்கொதேமு என்னப்பட்ட பரிசேயன் ஒருவன் இருந்தான். பரிசுத்த வேதாகமம் யோவான் அதிகாரம் 21 – Read Holy Bible Book Of John Chapter 21 In Tamil With English Reference To connect with Mirattal Paandi John +18 Tamil Memes, join Facebook today. As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground. யோவான் 18:17 in English appoluthu Vaasalkaakkira Vaelaikkaari Paethuruvai Nnokki: Neeyum Antha Manushanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Ental. அவனிடத்திற்கு ஒரு தலைவனையும், அவனுடைய ஐம்பது சேவகரையும் அனுப்பினான்; மலையின் உச்சியில் உட்கார்ந்திருக்கிற அவனிடத்தில் இவன் ஏறிப்போய்: தேவனுடைய மனுஷனே, ராஜா உன்னை வரச்சொல்லுகிறார் என்றான். naanthaan Entu Avar Avarkalidaththil Sonnavudanae, Avarkal Pinnittuth Tharaiyilae Vilunthaarkal. when, therefore, he said to them — `I am `he’,’ they went away backward, and fell to the ground. அத்தருணத்தில் பேதுரு வெளியே வந்து அரமனை முற்றத்தில் உட்கார்ந்திருந்தான். மேலும், பேதுரு அந்தியோகியாவுக்கு வந்தபோது, அவன்மேல் குற்றஞ்சுமந்ததினால், நான் முகமுகமாய் அவனோடே எதிர்த்தேன். In just a little while the world will no longer see me, but you’re going to see me because I … John 18:3 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Judas then, having received a band of men and officers from the chief … Continue reading "John 18:3 in Tamil" Skip to content சீயோனைப் பகைக்கிற அனைவரும் வெட்கிப் பின்னிட்டுத் திரும்பக்கடவர்கள். யோவான் 18:25சீமோன் பேதுரு நின்று குளிர்காய்ந்துகொண்டிருந்தான். Avan Naan Alla Entan. He denied it, and said, I am not. பின்பு, அவர் வந்து, அவர்கள் நித்திரைபண்ணுகிறதைக்கண்டு, பேதுருவை நோக்கி: சீமோனே, நித்திரை பண்ணுகிறாயா? John 1 John 2 John 3 John 4 John 5 John 6 John 7 John 8 John 9 John 10 John 11 John 12 John 13 John 14 John 15 John 16 John 17 John 18 John 19 John 20 John 21. 317 likes. They said to him, Are you not one of his disciples? By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Home » Tamil Bible » John » John 18 » John 18:12 in Tamil. அப்பொழுது சிலர் அவனை நோக்கி: நீயும் அவனுடைய சீஷரில் ஒருவனல்லவா என்றார்கள். Avan: Naan Alla Entu Maruthaliththaan. அவன், வாசல் மண்டபத்திற்குப் போனபொழுது வேறொருத்தி அவனைக் கண்டு: இவனும் நசரேனாகிய இயேசுவோடே கூட இருந்தான் என்று அங்கே இருந்தவர்களுக்குச் சொன்னாள். The Mayor of Toronto, John Tory, proclaimed May 18 2019 as “Tamil Genocide Remembrance Day” in a statement released today. Watch 009-1 The End of the Beginning (18+) Tamil Dubbed Movie Watch Online 2 - Trailers, Songs and Movies ☑️ on Dailymotion John 18:25 in Other TranslationsKing James Version (KJV)And Simon Peter stood and warmed himself. அதற்கு அவர்: இல்லை, நீ நகைத்தாய் என்றார். Redirecting to /fabulous/13470840/meghan-markle-prince-harry-return-uk-philip-birthday/ ஒரு மணி நேரம் நீ விழித்திருக்கக்கூடாதா? The armed conflict in Sri Lanka caused the persecution of innocent people, displaced many and caused many to seek refuge … English:- Now There Was A Man Of The Pharisees Named Nicodemus, A Member Of The Jewish Ruling Council. அவன்: நான் அல்ல என்று மறுதலித்தான். John 18:17 in Other TranslationsKing James Version (KJV)Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou … Continue reading "John 18:17 in Tamil" Appoluthu Silar Avanai Nnokki: Neeyum Avanutaiya Seesharil Oruvanallavaa Entarkal. Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible John Chapter 18 Narrated by Nalini Prakash Also Visit - www.blessingnest.com அப்பொழுது, ஒரு வேலைக்காரி அவனை நெருப்பண்டையிலே உட்கார்ந்திருக்கக்கண்டு, அவனை உற்றுப்பார்த்து: இவனும் அவனோடிருந்தான் என்றாள். John 1 யோவான் 18:6நான்தான் என்று அவர் அவர்களிடத்தில் சொன்னவுடனே, அவர்கள் பின்னிட்டுத் தரையிலே விழுந்தார்கள். But Simon Peter was still there warming himself by the fire.