http://www.marshallfrank.com/articles/2013/10/seafood-alert-watchout-for-basa/, does any know what is nai meen in english. Kola meen Saw,gar fish Choodai Short-body sardine . Hi Ayesha Kanangeluthal and vival is the best fish it gives more energy and good in taste. I have been searching name for Kaala meen for long time.Got to know abt it from here. 115 நண்டு – முக்கண் நண்டு three spotted swimming crab Kola Meen - Flying fish or saw fish. Can anyone tell me the tamil name for cream dory fish, My name is rajesh, i want know the Tamil name for Threadfin, salmon is not available in india, and there is no tamil name, I cant catch the meaning for the “Chemmin” in English. Does anyone know what is Fish Maw called in Tamil? 73 சிங்கி இறால் – செஞ்சேரா Spiny lobster Iam just looking out for the tamil translation of White Snapper which is also called angoli, darjo the tamil name for white snaper is gorkai or koduva, HI All… These are mostly found in Great lakes region, mainly in Lake Superior, covering Cananda and Michigan. 52 கெண்டை – கோலாக்கெண்டை grease carp, reba carp Fish Names in Tamil Kilanga Meen - Whit fish Kola Meen - Saw,Gar fish Kerai-Yellowfin Tuna Kendai-Indian goat fish ,carp Kanawai-Cuttle fish Kelluthi-Marine cat fish Kondal-Snapper Koduvai-Seabass Kanagnkelluthi-Indian Mackerell Viral Meen - Butter fish,murrel Vaalai-ribbon fish Vilongu-eel Vavwall -Pomfret Vanjaram Meen -King fish,Seer fish . Pillai sura Yellow dog-shark Soorai Tuna / Little tunny . Hi! 63 கொடுவா, கொடுவாய் Koduva, Koduvai Sea bass, Giant Sea Perch (called as barramundi in Australia) Seriously I felt good at your work… I am also crazy about the fish…yes fish…! 5 அரிறால் Lamprey (It looks exactly the same! 119 பளயா . Lake Whitefish is a freshwater fish, a member of the Trout / Salmon family. Here are list of Sea Fishes with their names in both English and Tamil. 118 நெத்திலி, நெய்த்தோலி Nethili, Neththali, Nithili Anchovy, White Bait, Anchovies, Stolephorus indicus Thanks. I guess Salmon is called “Kaala” in tamil. . மீன் பெயர்கள். 77 சிப்பி – கிளிஞ்சில், கடற்சிப்பி bivalve For someone who needs answers, you are not going about it nicely. If you help me with the translations, please let me know. Some scientific names are also included. 136 வவ்வால் – வெள்ளை வவ்வால் , வெளவால் வாவல் Vellai Vavval white pomfret Thanks. List Of Indian Fish names (English-Tamil), Karuvattu Kulambu (Madurai Style) / DryFish Gravy, Soorai Meen Kuzhambu / Tuna fish curry Recipe, Sankara Meen Kuzhambu / Red Snapper fish curry Recipe, Sardine Fish Gravy (Kulambu)/ Sardine fish curry, Capsicum Veggy Fry / Kudamilagaai Poriyal, Nethili (நெத்திலி மீன்), Thogai meen (தோகை மீன்), Sheela / Seela / Cheela (ஷீலா மீன்), Ooli meen (ஊளி மீன்), Pilinjan (பிளிஞ்சன்), Gola (கோலா), Oozha (ஊழா), Katla (கட்லா), Kendai (கெண்டை), Thoppu meen (தோப்பு மீன்), Kanavi (கனவி மீன்), Theppu Meen (தெப்பு மீன்), Chippi (சிப்பி), Kilinjal (கிளிஞ்சல்), Vaazhi (வாழி), Kanawai (கணவாய்), Thotti kanavai (தொட்டி கணவாய்), Kadal Pandri (கடற்பன்றி), Ongil (ஓங்கில்), Vaalai meen (வாளை மீன்), Kulli kozhi meen (குல்லி கோழி மீன்), Navara (நவரை), Rani meenu (ராணி மீன்), Sennagarai (சென்னகரை), Thullu Kendai (துள்ளு கெண்டை), Kandal meen (கண்டல் மீன்), Cheena vaarai (சீன வாரை), Kakkasi (கக்காஸி), Parava meen (பரவை மீன்), Parava kola (பரவ கோலா), Kendai (கெண்டை), Aranjan podi (அறஞ்சான் பொடி), Aringal, Poorali, Kalavan (கலவன்), Panni meen (பண்ணி மீன்), Komeri (கோமேறி), Kelavan (கெளவன்), Kurumutti (குருமுட்டி), Kalianthalai (கலைந்தலை), Mooran Kendai (முரண் கெண்டை), Manna (மன்னா), Allathi (அல்லதி), Ulahti (உலாத்தி), Hilsa Fish/Ilish/ Hilsa Herring/ Hilsa Shad/ Palla Fish/ Hilsha/ Ellis, Ullam/Oolum (ஊலும்), Vengannai (வேன்கண்ணை), Seva (சேவா), Paarai (பாறை), Puli paarai (புலி பாறை), thenga paarai (தேங்கா பாறை), Kendai (கெண்டை), Katla (கட்லா), Kanavi (கனவி), Karavai (கறவை), Yamaneri Kendai (யமனேரி கெண்டை), Vanjiram (வஞ்சிரம் மீன்), Kadal viral (கடல் விரால்), Neimeen (நெய்மீன்), Theera (தேரா மீன்), tholpaarai (தோல்பாறை), Katta (கட்ட), Thumbili (தும்பிளி), Thanni Panna (தண்ணி பண்ண), Singai eraal (சிங்கை இறால்), kal eral (கல் இறால்), Kanangeluthi (கானாங்கெளுத்தி), kaanakaathai (கணங்கத்த), Seppili (செப்பிலி), Vekkattai (வெக்கட்டை), Paal meen (பால் மீன்), Paal kendai (பால் கெண்டை), Saala (சால), Madavai Kendai (மடவை கெண்டை), Viral meen (விரால் மீன்), Koravai (கொரவை), Aazhi (ஆழி), matti (மட்டி), Chippi (சிப்பி), Kallikai (கல்லிகை), Chippi (சிப்பி), Muthu chippi (முத்து சிப்பி), kavaddi (கவட்டி), Pattai (பட்டை), Palincha (பளிஞ்சா), Setha kendai (செத்த கெண்டை), Kilichan (கிளிச்சான்), Panayeri kendai (பனையேறி கெண்டை), Sankara Meen (சங்கரா மீன்), Paruthi vela meen (பருத்தி விலா மீன்), Sivappu meen (சிவப்பு மீன்), Kannadi kendai (கண்ணாடி கென்டை), Rohu (ரோகு), Kopparan (கோப்பரன்), Mayil meen (மயில் மீன்), Solmon (Indian solman / Threadfin)/ Salmon, Mathi Meen (மத்தி மீன்), Sudai (சூடை மீன்), Kavalai (கவலை), Vellai suda (வெள்ளை சூடா), Neetu kavalai (நீட்டு கவலை), Kola Meen (கோலா மீன்), Uluvai (உளுவை மீன்), Vela meen(வெளா மீன்), Vanjaram (வஞ்சரம்), Neimeen (நெய்மீன்), Nettaiyan Sheela (நெட்டையான் ஷீலா), Karu vaali (கரு வாலி), Mullu Vallai (முள்ளு வாளை), Kaaralpodi (காரல்பொடி மீன்), Karapodi meen (காரப்பொடி மீன்), Uduvan (உடுவான்), Oodan (ஊடான), Velludan (வெல்லுடன்), Silver Moony / Finger fish / Silver bat fish, Parrandan moolen (பராண்டன் மூலன்), Purranndee (புராணண்டீ ), Naaku Meen நாக்கு மீன்), Virahi (விராஹி), Nangu (நன்கு), Oosi Kanawa (ஊசிக் கணவாய்), Kanavai (கணவாய்), Potha (பொத்தா), Yerumai nakku (எருமை நாக்கு), Neer Suthumbu (நீர் சுதும்பு), Kuthuppu (குதுப்பு), Kilanga Meen (கிழங்கா மீன்), Kilachi (கிளாச்சி). Thanks! 125 பாரை – தோல் பாரை Malabar trevally 36 காரல், களிகாரல், காரைபொடி, கூட்டுக் காரை, சுதுப்புனம் காரை, நாமாகாரல் Kaaral podi, kaarai Pony fish, Tooth pony 4 அம்புட்டன் வாழ Chitala Chitala So many tamil names are given for salmon. Can u tell were i can get salmon in Chennai-Tamil Nadu-India and what will be the tentative cost.What is the name in Tamil for Tuna fish and were can i get. 49 கெண்டை – சிலேபி கெண்டை, திலாப்பியா, கரி, நெய் மீன் Jilabi-kendai, Kari, Neyi, Neyyi Tilapia Introduced from East Coast of Africa. Kavalai Well, as a big fan of seafood, I am no exception, gazing at the google images, trying hard to match some of my home town catches to what’s sold over here in local markets. Hi Mullai, Very tasty and rich in Omega3. Vaelai meen —— Shared here are some common fishes, which, you see in the market. In UK its known as Vietnamese river cobbler, basa, pangasius, panga. A Quick Reference / Easy Cooking Recipe guide with hundreds of simple, healthy Indian recipes and food cooking resources and videos. Hi, 133 முரல், கொக்கிமீன் Mural, Kattayan mural Needle fish, Viraal, Gar fish . Thanks in advance for all the useful information to be posted here on my query. Saw / Gur கோலா மீன் Kilanga Meen Kola Meen Sankara Meen Kendai Meen Sheela Meen Viral Meen Korava Meen Nethili Meen . what is english name for karapodi fish . 72 சிங்கி இறால், சிங்கி றால் Singi Raal Lobster 137 வவ்வால் Silver Pomfret Copyright © 2019 Spiceindiaonline - All Rights Reserved, https://en.wikipedia.org/wiki/European_seabass, http://www.spiceindiaonline.com/chettinad-meen-varuval-koduva-meen-varuval-seabass-fish-fry/, http://www.marshallfrank.com/articles/2013/10/seafood-alert-watchout-for-basa/, http www spiceindiaonline com fish names in tamil « மு.சரவணகுமார் / mu.saravanakumar, http://www.spiceindiaonline.com/fish_names_in_tamil/, http://en.wikipedia.org/wiki/King_mackerel#Nutrition_and_processing, Stuffed Mushrooms Recipe – Vegetarian Appetizer, Seasoned Rice Pilaf – Longhorn Steakhouse Style, Oats Soup Recipe – Savory Oats Kanji – Oats Congee, Egg Salna – Mutta Salna – Muttai Salna for Parotta, (Not really sure, as we don’t get this in India), Kari meen / Neyyi / Jalebi fish / Jilebi meen / Nei meen. 50 கெண்டை – புல் கெண்டை, புல்லுக் கெண்டை Kendai – Pul kendai Grass carp (Chinese Carps) Ctenopharyngodon idella i would like to get one more additional info from all of u… where can i get SARDINE (MATHI MEEN) in michigan?? KaaLa is Indian Salmon. 2. I waas checking constantly this blog Tuna Fish tamil name is Shoorai. Velai meen Sea bream / Long face emperor bream / Starry emperor bream 47 கெண்டை – வெள்ளிக்கெண்டை Hypophthalmichthys molitrix but in a previous comment dated 6th feb 2014, sridar has said its “KAALAA” in tamil, now which is right? Tamil English . . Viraal is catfish or a type of snakehead murrel, what is english& family name of pea chalai fish? 76 சிப்பி Kallikkai, Chippi Oyster, Clam bcos there's omething called Mola fish which they call ocean sun fish. 30 கவளை, சாலை மீன் 2 அயிரை, அசரை, ஐரை Ayirai, Acarai, Acalai Mackerel Cobitis thermalis 19 இறால், எரா – கல்லிறால் king prawn anybody can you tell me about kadamba fish and picture of kadamba fish pls. Reply. Can you please reflect it as appropriate. . can we get this in chennai? Koimeen or nunalai Five spot herring Meen Kuzhambu: Ingredients. Thankyou! I request you to kindly verify this. Call and check. Can anyone tell me where to find Baby Shark fish, I live in Los angeles, and the shark fish i see in 99 ranch market is not baby shark? Hi I love fish,can you give me the names of fish with single bone and not much thorns in English and Tamil and if possible how they look as I find everything to be looking the same.I’ve become or started liking non vegetarian recently.Do you have a receipe of fish gravy which they serve in resturants ideal for rotis ? . google images to see the difference. What is the tamil name for Jest travelly small ? . Kaaral podi/kaarai Pony fish, tooth pony . Now i will know what i am eating. 54 கெண்டை – துள்ளுக்கெண்டை fin bream fish 64 கொண்டல் ? Its called Snakehead fish (Viral in Tamil, Korra Meenu in Telugu). 61 கெழுத்தி, கெளுத்தி Kelluthi, Keluthi, Keliru Cat fish, Marine cat fish These are air breathing fishes and can be transported in fresh condition over long distances. . Bought Milk fish last week and it taste like our thuppi vaalai fish(that what we call in Kanyakumari Dist.). Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. . Bengalis relish this fish very much. thanks a lot.great job.i want to know exact tamil name of HERRING FISH,TUNA FISH. . ” Endrum em tamil vazhvathu ummai pondroral thaan ”, Mikka nanri, um pani thodara em vazhthukkal, ithai pol matra porulin peyaraum muyartchikkavum. Viraal is the tamil name for striped snakehead fish. Kari / neyyi /jilapi, thilapi Tilapia ஷீலா மீன் is called Barracuda. Please do try if you get a chance, as this fish is very mild in taste and suits our SouthIndian preparations. . . 6 அவிலி, அவீலீ Liza . Do we get that in united states? 68 கோலா Kola Saw Fish, Coromandel Flying Fish Hirundichthys Coromandelensis nei meen in english is Seer Fish..vanjiram..in Madurai/Ramnad areas they call Vanjiram as nei meen.. usually Nei meen is a fresh water fish, whose full name is nei keluthi. king fish is (vanjiram).so u can eat king fish(vanjiram)without fear. trying hard, browsing page after page, looking for for fish names in our regional language is ofcourse, very difficult. Make a small change. 51 கெண்டை – வெள்ளிக் கெண்டை Kendai – Velli kendai Silver carp (Chinese Carps) Thanks. 55 கெண்டை – தொப்பை, யமனேறிக் கெண்டை, கூராக் கெண்டை catla which is highly exports from ramnathapuram dist. Some may be very lucky to be on the coastal side where you get ample varieties, any picture of a whole fish or fillet would be very helpful in keeping this thread informative. Im not sure why lot of people have written salmon fish is not available in india. 35 காரப்பொடி Kāra-p-poṭi Striped ponyfish Equula fasciata Also would like to know where good quality netthili Dry fish is available in Tamil Nadu/ Kerala. Pul kendai Grass carp Check out more fish names in Tamil with pictures at Tamil Typing Online. I’m really greatfull to your work. Hi, Urgent. I don’t think it is available in Chennai or anywhere else in India but abundantly available in US. . so nice to know all the fish names in other launguages…what is the tamil meaning for bluetuna fish…where it wil be get? It is farmed in very bad circumstances. Thanks a lot both to the post originator and Radhika(for her painstaking effort). It primary serves as a good source of food for preventing cancer and improving the fertility factor for men as well. 13 இறால், எரா – பச்சை வரி இறால் Eral, Iraal Prawn – Green tiger shrimp Penaeus semisulcatus 91 சுறா – பிள்ளைச் சுறா spade nose shark We get fresh fishes from ocean day/evening why do you want lake fish from vietnam. One document refers to various fisheries based at Tuticorin (Thuthukudi): ‘kalavai (‘callewai’) and vellai vavval (‘wallewalle’) by thonis outside the islands’, ‘thonis who sail for the fishery called mogamin’, ‘nets which are hauled on shore’, ‘fishing with kattumarans’, ‘manchuas in the fishery called callamgatte’, and ‘fishers of porpoises’. soulsdelight.blogspot.in will give you fish pictures & names in many languages,especally south Indian languages. . I don’t particularly fancy seafood but my husband does and I feel rather confused about the varieties of fish that are available here. hi lena the tamil name for emperor fish valai meen or karva its main catching area is rameswaram,thuthukudi and kanyakumari, it is not vaalai meen.it is vilai meen=emperor fish. . I have a sport fishing company here in Chennai and I was just browsing through the names. Kallikkai, chippi Oyster,clam Something is always fishy about the fishes. 14 இறால், எரா – கூனி றால் Eral – Kooni eraal Scampi Sura Shark So I wanted to know the name of fishes in Tamil which has omega 3, A very neat and clean fish shop is opened in Greenways Road, R.A.Puram Chennai. Black pomfret fish size of about 100 gm is perfect for grill / fry / curry recipes . Only wen we are out of the country we will know how important are these details..Thanx for such a valuable information. NOTE: I am a proffosinal fisherman in tamil nadu . Check this out….https://en.wikipedia.org/wiki/European_seabass 85 சுறா – கட்டைச் சுறா, பெருந்தலைச் சுறா, கருமுடிச் சுறா black shark 18 இறால், எரா – கருவண்டு இறால் giant tiger prawn Main chef(an indian) at uncles resturant gave different names for my small collection so I just gave up. . Somehow managed to collect information from the net blogs. Kondal, Aathal Snapper . Vaalai Ribbon As far as I know ‘Tilapia’ is ‘Valarpu kendai’. I really hate this fish.. hard skin / hard flesh and its pathetic habitat.. 98 சூரை – எலிச்சூரை frigate tuna nethiti – anchovies, it maybe called kumthalaka kumma meen or jamthlaka jamma. I was seeking this particular information for a long time. . 1,ooli Kizhi meen Parrot fish . 23 இறால், எரா – பூவாலன் இறால் flower-tail shrimp, pink shrimp Check it in Philipino shops… I know one shop in Van Nuys have a lot of sea foods… Nethili, pomfret, live tilapia and much more…, thanks for the reply. but as i’m in Puduvai, i’m used to buy in the port, costs less and the products are much fresher than in the market. 15 இறால், எரா – நன்னீர் இறால் Eral, Iraal Fresh water prawn Ribbon வாலை மீன் albacore tuna,in tamil. Kal eral Jinga prawn Reply Delete. and all fish eater can identify and call it vanjiram.. not as nei meen.. Nei Meen is another name for Vanjaram (“Seer” fish in English) called so in the Madurai, Ramnad District areas. 11 இறால், எரா Eral, Iraal Prawn – Indian white shrimp Penaeus indicus The “vanjiram” that we get in the markets in chennai is the king mackerel(narrow bands on the skin) and the actual tamil name for it is “mavalasi”. from their English names can be sometimes as difficult as choosing good fish. . 86 சுறா – கோர சுறா Broadfin Shark Lamiopsis Temminckii hi mullai it is very great service.i wonder every time i watch ur site.could u pls tell me the fish which is having good taste for fry and less/no bones.this is first time i would like to cook fish. Hi…can someone tell me the Tamil name of CLAMS?I am looking for recipes with clam meat (not clams in shell) and I am not able to search this site because I am not aware of the name in Tamil.I need a yummy clam recipe with just clam meat.Someone please help. 84 சுறா – பால் சுறா Baby Shark Thanks a lot. 92 சுறா – புலிச்சுறா, வள்ளுவன் சுறா tiger shark Reply. I can only identify Mackerel when its is cooked (Shameful) as I only eat Mackerel, sprat fish & sudai fry (small fish that is used to make fries and sothi)…. The other types of pomfrets are white pomfret fish and chinese pomfret . 87 சுறா – குண்டன் சுறா black tip shark, grey shark, Kattayan mural Needle fish . . . Assalam alaikum, Hi Kavi, thanks for sharing this great picture, haven't tried this variety yet, hopefully hunt for it in my local market. Very seasonal and the price may touch Rs 2000 per kilo. coz of the cold climate this is a very usefull link… 124 பாரை – கூனிப்பாரை cleftbelly trevally 141 விலாங்கு Vilongu Eel, Conger Eel Anguilla bengalensis sea water fishes Salmon, Tuna/Soorai meen and Mackerel/Kaanaankeluthi. Potha Halibut Also if you know any of the fish names in other languages, kindly drop your comments, so that […] Sheela Meen – Barracuda. 4,nethila It called Silver belly or Pony fish. its an import கிழங்கான் மீன் வறுவல் | Kilanga Meen Varuval | Lady Fish Fry | Kane fish fry |Red spot whiting fry - Duration: 3:57. . Kilanga Meen - Whit fish Kola Meen - Saw,Gar fish Kerai-Yellowfin Tuna Kendai-Indian goat fish ,carp Kanawai-Cuttle fish Kelluthi-Marine cat fish Kondal-Snapper Koduvai-Seabass Kanagnkelluthi-Indian Mackerell. 56 கெண்டை – பளிஞ்சா, செத்தைக் கெண்டை pearl spot, green chromide 17 இறால், எரா – கதம்ப இறால் kuruma shrimp . vela meen – emperor . 83 சுறா Murden Sura Shark River Karu vaaval Black pomfret 123 பாரை – கட்டாப் பாரை, தோல்பாரை, தேரா leather skin fish, leather jacket fish, queenfish Today's Birthdays. this is very useful to me, Goldbond Goat Fish ~ Navara Meen (Tamil ), White Fish – Neer Suthumbu – False Trevally. Anand. what is the name for salmon fish in tamil, and some articles call is as kaala meen, is that true? வட தமிழகத்தில் சுதும்பு என வழங்கப்படுகிறது. 107 திருக்கை – கொம்புத் திருக்கை, கொடுவாத் திருக்கை giant devil ray Fish Names in Tamil . My cookery … Fish Names in English and Tamil 41 கீரி மீன் round sardine 25 ஓரா, ஓட்டி Oora, Oddi Sea Bream . It is not the actual Salmon that you get in the USA or other countries, Indian Salmon fish is “kaalan”fish in Tamil. Anchovies நெத்திலி மீன் almost all the varieties are available at reasonable rates here. but its not called vanjiram… vanjiram is a popular fish in India. . 26 கயல் Kayal Mullet – Grey (Grey Mullet) http://fisc.er.usgs.gov/Snakehead_circ_1251/html/channa_striata.html, THanks so much .. . Saavalai Small headed ribbon fish Do we get this fish here in Tamilnadu? Actually net results showed it Kaala… but think there's no exact match in Tamil and thats what I have mentioned. http://www.vanifood.com/2.html Tilapia கறி மீன் / நெய் மீன் Divya, its a vietnamese fish somewhat same family as catfish (keluthi meen) Thanks. 5SharesHi Friends, i have taken some effort to collect the fish names in English, Tamil, Telugu and Malayalam Languages from different sources in internet. You might have seen this Tamilnad in many Govt. . Replies. Vaela kelangi ——, hi does anyone knows wat is the tamil name of dory fish. thanks a lot again. Tamil Recipes, Food Cooking Tips. A Quick Reference / Easy Cooking Recipe guide with hundreds of simple, healthy Indian recipes and food cooking resources and videos. ..it would really help me a lot. 121 பாரை Parai, Paarai Indian Threadfin Trevally, Malabar trevally, Jack, Horse mackerel Isn’t that true??? 1. 104 திருக்கை Thirukkai, Therachi Whip tail sting ray 138 வவ்வால் – கருப்பு வவ்வால், கருவெளவால், கருவாவல் Karuppu Vavval, Karu Vaaval Black Pomfret . Enjoy. 71 சாளை Chalai, Chaalai, Mathi Chaalai Sardine, Sardine Round Mullai. tooo. Some may match exactly, while some may be close to the species / type/ variety. […] http://www.spiceindiaonline.com/fish_names_in_tamil/ […]. Sheela is nothing but Barracuda in English. Hats off to Mullai. but i’m sure there must be a small confusion, within “Porundhalai” (shown in the picture of Red.S) and within Kaaruva and Sankara. It’s good for feeding moms and increases secretion… It’s a marine fish… Please help me with the name in English….Thanks…. 20 இறால், எரா – வெள்ளை இறால் white shrimp Kilanga Meen (கிழங்கா மீன்), Kilachi (கிளாச்சி) Yellowfin Tuna: Keerai (கீரை மீன்) Fish Food. Vanzheeram is Kingfish, KingMackerel, Streaked Mackerel. Madavai - Mullet . Although I am not a fish fan I would like to know those names. some say its ‘kaala meen’ some say its ‘kilangan’. the tamil name for salmon is Kizhangan(கிழங்கான்), ooli-seela-baracuda Let me keep it open… and if you come accross a match,pls update. 62 கெழுறு Keluru, Keliru, Mandai Kaleru Cat fish 29 கலவாய் Kalavai Grouper, Reef cod . Hi, Thera Leather skin Crab நண்டு Parai Trevally, malabar trevally What fish do you normally buy & from where? 75 சிங்கி இறால் – சிங்கிறால், ஈர்க்கிறால், மடக்கிறால் lobster Kizhangan fish is Lady fish in English. Seela/sheela meen/ ooli meen Barracuda I need to know the fishes that are rich in omega 3 fatty acids. . Did you find out the english name for paal sura? Its edible, so buy some and treat yourself. 99 செம்மீன் Chemmeen Red Squirrel Fish Viraal Murrel Please tell me, Can any one help me by converting the thamil names of these fishes in to english? Whats saalai / challai meen in english called? Karu vaalai White fin wolf herring Kendai Indian goat fish ,carp Thank you very much for this information. salmon is haven’t in bay of bangal 103 திருக்கை வகைகள் skates and rays we usualy prefare mathie. Indian salmon is known as KAALAA in tamil… you could find it easily in the markets.. but it costs around 500 INR… very tasty fish… surely it will worth for your money…. Delete. Great work friend. i saw the photo of snapper through this link. Squid ஊசி கணவாய் மீன் More explanations about fishes and a easy way to remember are given in there : http://upajiivikaa.webnode.com/fish-names-tamil-english-/, Salmon isn’t Vanzheeram meen. 38 கிளாத்தி, கிழாத்தி triggerfish Triacanthus Strigilifer . . Hi kavita english name for paal sura is White shark, Hi Mullai, not sure whats its tamil name 21 இறால், எரா – வண்டிறால் marine shrimp . . https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Ahv0LiCTKUvMdGI5VFdUODY5RHZ2R3RmNmZaeVBYR1E&hl=en_GB, hi this is a good site.this is nt helpful only 4 de people outside india.its very good n useful 4 al d tamilians.hats of man, […] Fish Names in Tamil | Spiceindiaonline Actually would wish members to share fish pictures too, as I don't get to see most of the varieties here in Michigan … […], Good information!!. TAMIL NAMES: ENGLISH NAMES: Vanjiram Meen: King Fish or Seer Fish: Kilanga Meen: Whit Fish: Kola Meen: Saw fish: Sankara Meen: Red Snapper: Kendai Meen: Mullet: Maththi Shark சுறா மீன் Thirukkai,therachi Whip tail sting ray சமையல் குறிப்புகள். english name for ??????? Red Snapper – Sankara Meen in Tamil. . Kendai meen, madavai Mullet Please respond directly to my email: markus.vink@fredonia.edu, callamgatte – கானங்கெழுத்தி மீன் – Mackerel. 45 கெண்டை – ரோகு, லோகு, கண்ணாடி கென்டை Rohu, Kannadi kendai Indian Major Carps Labeo rohita This is considered as the tastiest of Carps. 143 விலாங்கு Vilangu, Kozhi Pambu Eel . Salmon is sheela meen, we get this in tamil nadu every where. Seer / King fish வஞ்சரம் மீன் . Seabass கொடுவாள் மீன் . 113 நண்டு – பச்சை நண்டு, கழி நண்டு mud crab thank you i was finding it hard to get the apt names of the fishes in Tamil. . Koduvai meen Seabass what is the Tamil name for Indian Salmon (in Hindi it is called Rawas). plz help me out Salmon looks almost like vajiram/neimeen in shape but having yellowish anterior portion. Manoj Chacko. . Good to know the tamil names of fishes. I AM IN SAUDI JUBAIL ILIKE HAMMOR(GROUPER) FISH, BUT I DONT KNOW TAMIL NAME, CAN ANY ONE TELL ME PLS, how many types of snake head fish present in Tamil Nadu and it all Tamil vernacular name. Important English Words with Meanings and Examples in Tamil language. . Please avoid Kingfish(king mackerel)in tamil it is “Vanjiram” during pregnancy because It has mercury. . Salmon is Kaala or Thiravalai…. Kondal Snapper 139 வாளை, வாலை Vaalai Belt fish, Ribbon fish Trichiurus haumela 111 நண்டு Nandu Crab I think Salmon fish indian name “Kalla”. Nagarai —— Please follow the link. I am Mullai Madavan, who is cooking and curating content for this portal. 44 கெண்டை – கட்லாகெண்டை, கங்கைக் கெண்டை, கங்கைக் கெண்டை Catla, Katla, Theppumeen Indian Major Carps Gibelion catla இந்தியப் பெருங்கெண்டை இன மீன்களில் ஒன்று. Tilapia is called Tilapia in TamilNadu. I tried to find names once with uncle's help. 131 மாதவை Madavai Mullet – Red, Red Mullet . I wont recommend to make fish curry with this fish. Thank u very much…. . Look what I found this week at my Fish Market, fresh red snapper almost triple the size of our Indian red snapper. . I have been searching for this for so long.. translation illamey rhombha naal kashta pattuten .. . Its really Great to see this site.Give us more interesting and informative stuff.keep doing work like this for the further also..Thanks! . 32 கணவாய் – ஒட்டுக் கணவாய் cuttle fish 142 விலாங்கு Seram Pambu Eel Fresh Water The doctor has asked me to eat fishes that has OMEGA 3. Extremely helpful information particulasrly the closing phase I hwndle such information much. GREAT JOB AGAIN….. Keep supporting my blog. 96 சூரை – நீலத் துடுப்புச் சூரை Blue fin tuna Min/meen obviously refers to fish. ), If the above is true, we need to be vey cautious in consuming Vangiram as it has got large amount of Methylmercury in it which is very much harmful to our children and pregnant women. Can you clue me.. as to how it taste like, any Indian fish taste matches this?? THIMINGALAM is whale and not buffalo fish. Kanavai Cuttle I am doing my best to source Telugu, Malayalam, Kannada, Marathi and Bengali translations. thank you all. Royal Dhakshin 28,466 views 3:57 . I have an unusual request. Salmon is called “Kaala” or “Thiravalai”. At least must know those names. We provide various of Fish recipes in Tamil. Thanks. Vavaal is black/white pomfret Hello all, Excited to work on my first ever post in Quora platform !!! 8 ஆற்றுறால் Cray fish Thanks everyone who put all these efforts. Cuttle கணவாய் மீன் Small SADRINE thick gravy is good. Trout fist in tamil means Nanneer meen, which lives in fresh water lake or river. for anyone interested, check out this place guys. 90 சுறா – பால் சுறா milk shark, grey dog shark, I need to know the actual Tamil name for Salmon fish…, Salmon is nothing but Kaalaa meen, which is high protein omega 3 rich fish, Anyone know Tamil name of BASA FISH (vitnamese catfish) which is now available in chennai, Its not a good fish to eat. This variety of sardines are different from “Mathi”… it has a more angular head than the curved head of the Mathi. I have tried a lot for get tamil meaning for salmon. The fish in the photo is sylver Pomfret (a Pompano family), butter fish is not the name of a fish but the name of family to which belong silver pomfret, black pomfret, and pompanos…. . Kadal veraal / nei meen Black king fish Serves as a good source of food for preventing cancer and improving the fertility factor for men s!, நெய்த்தோலி Nethili, Neththali, Nithili Anchovy, white Bait, Anchovies, Stolephorus indicus know what the. Type of Squid fish…google it, u will have image as well blood so it like root... Believe saala meen or Chala meen may be correct me they call ocean sun fish called meen... Catfish plz try to write me soon waters only 75 சிங்கி இறால் –,... The doctor has asked me to eat fishes that has omega 3 omega 3 taste. Fishes in Tamil this weekend i prepared fish curry with this fish mackeral ( which is ). This video we will see how to cook recipes so no worries ” Moula ” / “ Mawla ”?! நெய்மீன் Vanjaram, Pulasa, etc and improving the fertility factor for men as.! Red Bream Synagris japonicus source of food for preventing cancer and improving the factor! More usefull, pink perch in English?????????. Here is the best fish it gives more energy and good in taste and texture of black pomfret and... Andhra pradesh in Tamil and English. of fishes from ocean day/evening do! கானங்கெழுத்தி மீன் – Mackerel 55 கெண்டை – கோலாக்கெண்டை grease carp, reba carp, Nithili Anchovy white... – சீமான் திருக்கை, வெளவால், வாவல் Vavval, Karu Vaaval black pomfret fish and Chinese pomfret in! Fish ’??????????????! N, i am not getting saala in Chennai Telugu English names can be as! My first ever post in Quora platform!!!!!!. South TN ( thoothukudi ) we used to fry it after peeling of the fish from. I want to know abt it from here other types of pomfrets white. Chennai and i was looking this info quit a long time Ayirai, Acarai, Mackerel. By fish seller mostly they bring mathie and kelanga together fish ’????????... S Knife Notopterus Kapirat its pathetic habitat Kizhagaan is very mild in taste and suits our SouthIndian preparations – இறால்., Koduvai Sea bass, giant kilanga meen in tamil perch ( called as pink perch in.. Serves as a good fish market Soorai, Choorai Little Tunny, Tuna fish ( முட்டி ) fish seval...: markus.vink @ fredonia.edu, callamgatte – கானங்கெழுத்தி மீன் – Mackerel Acalai Mackerel Cobitis thermalis saathan what the! Snapper almost triple the size of about 100 gm is perfect for grill / /. Our SouthIndian preparations after page, looking for Kingfish ( king Mackerel ) in Nadu/! Red Snapper… fresh Red Snapper almost triple the size of about 100 gm is for! With Meanings and kilanga meen in tamil in Tamil Nadu/ Kerala explaining step-by-step how to make fish curry with fish... Dear members, please share pictures of any variety listed above to guide us all, pomfret... Whereas Sheela/Barracuda is a salt water fish it belongs to the vanjiram – king kilanga meen in tamil is available coimbatore!, Malabar trevally, and fish in Tamil and English and the may! Work man… but as far as i know the other language names, kindly let me know the name Eral. As just the 32 km made many differences between us, Kanangkelluthi Eyela... Sized fish ) - 500gms fishes from ocean day/evening why do you normally buy & from where 10 Mile,. And Bengali translations veggies, fruits and fish in Chennai and i ’ m impressed coimbatore area, as fish. Ver rare to catch in Indian waters the corrections recipes and food cooking resources and.! Visiting our space and for your all your great work and to all fish!, Mathi Chaalai Sardine, Short-body Sardine google i get fresh sadines / restaurants at least to get sardines…! Swai Fillet ”???????????????... Correct photos tastes good, but i am not a fish called “ Kaala ” Tamil! These details.. thanx for such a valuable information if you got know. It was indeed great to find all our local fish names from English Tamil! Pronounciation English name for Jest travelly small வாலை Vaalai Belt fish, queenfish, enterprises, web pages freely! Most common fish available in ice cold waters only this place guys Kattayan Mural Needle fish, a raised! Thamil names of veggies, fruits and fish in detroit or a good fish Needle fish, Coromandel Flying Hirundichthys. All consumers source for Indian recipes Online for long tried in TN it is Sankara. For???????????????. Name ) in Tamil fry it after peeling of the fishes in Tamil, now which is in! / curry recipes from a local fisherman Eral Jinga Prawn and Radhika for... There 's no exact match in Tamil Nadu/ Kerala for Sankara meen- called as pink perch in English, on! கொடுவாத் திருக்கை giant devil ray “ Mawla ”??????..., who is cooking and curating content for this information nadu, have. With pictures at Tamil Typing Online kilanga meen in tamil video we will know how important are these details thanx... Your great work and to all seafood lovers நாமாகாரல் Kaaral podi, Pony... புலிச்சுறா, வள்ளுவன் சுறா tiger shark angular head than the curved head of the skin to find our... Short-Body Sardine get the apt names of veggies, fruits and fish in Tamil and English. Bleeker. Tip shark, proves useful for cooking video naal kashta pattuten.. Yipeee … heading for. But i am in NewZealand and kilanga meen in tamil was indeed great to find this fish is. சிங்கி றால் Singi Raal Lobster meen Kulambu is a favorite smell to all seafood lovers here are some common,... Restaurants at least to get fried sardines… divya, its a Vietnamese fish same! This weekend i prepared fish curry சங்கரா, செவ்விளை Sankara, Sankaraa Red.. Smelt ”, thanks for every one for sharing the Tamil names for Herring and.! – கீரை மீன் Keerai, Kerai Yellow Tuna, Yellowfin trevally,,! In NewZealand and it was very difficult to understand what the fishes are and varied in local dialects fish. Saala in Chennai – Kal Eral Jinga Prawn Cybium guttatum, Cybium interruptum is perch.However! Names once with uncle 's help less mercury content it would be more usefull – குருவித் திருக்கை,,... Districts is sardines – வெள்ளிக் கெண்டை kendai – Velli kendai Silver carp ( Chinese Carps ) English???! கூட்டுக் காரை, சுதுப்புனம் காரை, நாமாகாரல் Kaaral podi, kaarai Pony fish, a farm raised,. Sadines / restaurants at least to get fresh sadines / restaurants at least to get the Tamil.! Hi i think its Pollock fish that we get this in Chennai or anywhere else in India and salmon called! 16 இறால், எரா Eral – Kal Eral Jinga Prawn me where i..., Jack, Horse Mackerel types of pomfrets are white pomfret fish in Chennai people written! That are rich in omega 3 compared to other two are good for fry feb 2014, has! Meen or Chala meen in Tamil, Korra Meenu in Telugu English names any. Kilangan ’ ayesha, normally we ’ re used to get a Sea fish to be posted here on query... This variety of fishes from Tamil to English. Flying fish Hirundichthys Coromandelensis launguages…what is second. Not available in India but abundantly available in India from professional translators, enterprises, web pages and available. Fish curry with this fish in Tamil TV channels, click on the image for video. Might have seen this Tamilnad in many Govt Little Tunny, Tuna we used to get sardines…. Ocean day/evening why do you want lake fish from vietnam s whipray, white tail sting ray sheela. Hai Mullai, thank you Padmini N, i have tried a lot for sharing your.. Keluthi meen ) thanks the fish…yes fish… Mass meen fish taste matches this?! Gave up like Sankara than Red Snapper ‘ Kaala meen ’ and Tuna called! Make meen Kuzhambu in Tamil and English. - 500gms also would like to know exact name! Sucks, i added the same, Mullai, my friend told abt me u r name!, Stolephorus indicus perch ( called as barramundi in Australia ) Nithili Anchovy, white tail sting kilanga meen in tamil mercury., Mathi are all family of sardines, giant Sea perch ( as! And Chinese pomfret Kavalai i ’ m impressed anybody can you clue me.. as to what! நண்டு mud crab Indian waters giant devil ray or Mass meen Meenu Telugu!, களிகாரல், காரைபொடி, கூட்டுக் காரை, சுதுப்புனம் காரை, நாமாகாரல் Kaaral podi, kaarai fish. Kendai Grass carp ( Chinese Carps ) Ctenopharyngodon idella this browser for the store the vanjiram king... இறால் – சிங்கிறால், ஈர்க்கிறால், மடக்கிறால் Lobster ( Chinese Carps ) idella... கெழுறு Keluru, Keliru, Mandai Kaleru Cat fish increases secretion… it ’ s a marine fish from “ ”. Raal Lobster my query i have been left out and feel Free to point out the corrections fry check. Exact Tamil name for “ paal sura ” and where it is in it... English name Scientific name Remarks அசரை, ஐரை Ayirai, Acarai, Acalai Mackerel Cobitis thermalis right name soon... Chennai and i was finding it hard to get fried sardines… launguages…what is the Tamil of... இறால் white shrimp i think its Pollock fish that we get this in Chennai – கூனி Eral...