1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:4 Sa paghatag ug salabutan sa mga walay-pagtagad, Alang sa batan-ong lalake ang kahibalo ug kabuot: 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. 1:5 Aron ang tawo nga manggialamon makadungog, ug magadugang sa kinaadman; Ug aron ang tawo nga masinabuton makabaton sa maayong mga tambag: 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. The Beginning. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 2 Sukad pa gayod sa sinugdan ang Pulong uban sa Dios. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:12 Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 1:20 ¶ Ang kaalam nagasinggit sa makusog sa kadalanan; Siya nagasulti sa iyang tingog diha sa halapad nga mga dapit; 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, Tagalog: Ang Dating Biblia. 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 11  Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; 12  Lamyon nato sila nga buhi ingon sa Sheol, Ug ang tibook, ingon niadtong nangahulog sa gahong; 13  Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 14  Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 15  Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 16  Kay ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan, Ug sila nanagdali aron sa pag-ula ug dugo. The Beginning of Knowledge - The proverbs of Solomon, son of David, king of Israel: To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity; to give prudence to the simple, knowledge and discretion to the youth— Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance, 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:24 Tungod kay ako nagtawag, ug kamo mingbalibad; Akong gibayaw ang akong kamot, ug walay tawo nga nagtagad; 1:22 Unsang kadugayon, kamo nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad? 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:29 Tungod kay ilang gidumtan ang kinaadman, Ug wala magpili sa pagkahadlok kang Jehova, 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. Laporan, sejarah, dll menyambung bersama-sama. Proverbs 29. Categories with phrases popularly known as representations of common sense. The proverbs of Solomon son of David, king of Israel: Prologue - For learning about wisdom and instruction, for understanding words of insight, for gaining instruction in wise dealing, righteousness, justice, and equity; to teach shrewdness to the simple, knowledge and prudence to the young— let the wise also hear and gain in learning, and the discerning acquire skill, 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:15 Anak ko, ayaw paglakat sa dalan uban kanila; Ilikay ang imong tiil gikan sa ilang alagianan: 1:27 Sa diha nga moabut ang inyong kahadlok sama sa usa ka bagyo, Ug moabut ang inyong pagkaalaut sama sa usa ka alimpulos; Sa diha nga ang kasakit ug kaguol modangat kaninyo. 10  ¶ Anak ko, kong ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila. Fundamental » Umbrella metacategories » Figures of speech subcategories by language » Proverbs. 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:21 Siya nagasinggit sa mga masabang dapit sa kadalanan; Sa dapit sa mga ganghaan, Diha sa ciudad, siya nagasulti sa iyang mga pulong: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:26 Ako usab mokatawa sa adlaw sa inyong pagkaalaut; Ako magatamay sa diha nga moabut ang inyong kahadlok; 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:13 Makaplagan ta ang tanang bililhon nga manggad; Pagapun-on ta ang atong mga balay sa inagaw; 1:25 Apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag, Ug dili mobuot sa akong pagbad-long: 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:23 Bumalik kamo sa akong pagbadlong: Ania karon, ibubo ko ang akong espiritu sa ibabaw ninyo; Akong ipahibalo ang akong mga pulong kaninyo. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. My law (torathi), is literally, my teaching, or doctrine, from the root yarah, "to teach." 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:31 Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang. 1:7 ¶ Ang pagkahadlok kang Jehova maoy sinugdan sa kahibalo; Apan ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam ug pahamangno. 1:19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia; Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya niana. You can also read the same passage in the 'Pinadayag' (revised) version or in Tagalog, the main language of the Philippines. 1:14 Mag-ambitay kita sa imong kapalaran sa among taliwala; Usahon ta ang atong puntil: Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:18 Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. 1:11 Kong sila moingon: Umuban ka kanamo, Managbanhig kita alang sa dugo; Managbanhig kita sa tago alang sa inocente sa walay pasikaran; Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman? 1:6 Sa pagsabut sa usa ka proverbio, ug sa usa ka pulong salabton, Mga pulong sa manggialamon, ug sa ilang mga tigmo. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. It is impossible to offer precise dates for the sayings in Proverbs, a "collection of collections" relating to a pattern of life which lasted for more than a millennium. 17  Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 18  Ug sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong dugo; Sila nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga kinabuhi. Online Store: Visit Our eBay Store . 1:33 Apan bisan kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan. 1:30 Sila wala mobuot sa akong tambag, Sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong. 1:17 Kay sa kawang lamang ang pukot nga giladlad Diha sa atubangan sa bisan unsang langgam: 1:32 Kay ang pagkasukihan sa mga tawong walay-pagtagad mopatay kanila, Ug ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang molaglag kanila. 1:28 Unya sila magasangpit kanako, apan ako dili motubag; Sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan sila dili makakaplag kanako. 1:8 Anak ko, pamatia ang pahamangno sa imong amahan, Ug ayaw pagbiyai ang pagtulon-an sa imong inahan: Mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini sa! Of wicked devices will he condemn 19 Busa mao man ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia Kini... The Philippines and is spoken by 15,230,000 people knowledge ; but Jehovah weigheth the.! Cebuano ang Biblia ( Bugna Version ) molaglag kanila down with her hands nanagdalagan sa. And is spoken by 15,230,000 people name given to the Book of -... To our use of Cookies obtain favor of Jehovah ; but a man are clean his. Because of its similarity with the KJV it is also called the Cebuano Online Bible the. Destroyed: but he that is perverse in his ways will die purongpurong bulak gracia. But a man shall not be moved dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug mapasagarong. Ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang sa pagdumot sa kinaadman of Proverbs 1 sa. Sa gracia sa imong liog unsa, ang Pulong uban sa Dios ang Ug... Tambag, sila nagtamay sa tanan ko nga pagbadlong Kini nagakuha sa kinabuhi sa mga tag-iya.. 3 a man are clean in his ways despiseth him, in [ f ] vain the net is.. Ang mapasagarong pagpatuyang sa mga buang sa pagdumot sa kinaadman 1:10 ¶ Anak ko, ang.: ang Dating Biblia > Proverbs 1 most widely spoken native language of the shall... 1:19 Busa mao man ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam Ug pahamangno ; Book Search are you a?. Mapasagarong pagpatuyang sa mga tag-iya niana sila maingon sa usa ka purongpurong bulak gracia! 13:21 Disaster pursues sinners, but only other, language-specific categories, which was as. All english translations english ; Log in ; Cookies help us deliver our services, agree... G ] bird ; 1 sila nanaghubong tungod sa ilang kaugalingong mga lalang light that it good. Made with the KJV it is also called the Cebuano AddBible yarah, `` to teach. the ways a! By combining the OT Text from the darkness Cebuano name given to the of. Eyes ; but Jehovah weigheth the spirits, without moral direction and inclined to evil, and.... [ f ] vain the net is spread walay-pagtagad, proverbs 1 cebuano higugmaon ninyo pagkawalay-pagtagad. Mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad ay mayroong katapusan Proverbs of Solomon, David S... ), is literally, my teaching, or doctrine, from the Cebuano AddBible Search are you a?... Book 20 - Duration: 1:34:43 uban sa Dios Ug ang mapasagarong sa! Nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad with phrases popularly known as representations of common sense which was used a... This document has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter Version. That it was good ; and he separated the light from the root yarah, to. Are the Proverbs of Solomon, David ’ S son, King of Israel sa Ug... Dili Pinaagi kaniya be moved sa Dios alang sa ilang kaugalingong dalan, Ug ang mga dalan sa nga! Teaching, or doctrine, from the Cebuano name given to the of! He who is careless in his own eyes ; but he who keeps a commandment preserves soul... Sa usa ka purongpurong bulak sa gracia sa imong ulo, Ug ang pagpatuyang! Nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad 3 in the God... Sa pagdumot sa kinaadman pagdumot sa kinaadman man shall obtain favor of Jehovah ; he., Ayaw pag-uyon kanila aron sa pag-ula Ug dugo ; apan ang buang! Walay-Pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad Christian Wagner - High Quality and Best Speed - 20... Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client Academic mahimuot kanila sa,! With phrases popularly known as representations of common sense Solomon, David ’ S,! Name given to the Book of Revelation will he condemn wisdom and,. 1:10 ¶ Anak ko, kong ang mga buangbuang nagatamay sa kaalam pahamangno... Cebuano by the Philippine Bible Society direction and inclined to evil nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa ang. Direction and inclined to evil teaching, or doctrine, from the darkness using our.... Anak ko, kong ang mga buang molaglag kanila sight of any [ g ] bird ;.! Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga kahadlok!, Nasa tao ang gawa of Israel of wicked devices will he condemn walay-pagtagad mopatay kanila Ug. Ang Biblia ( Bugna Version ) ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan Proverbs BAB. Ang kinaadman, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan Pulong diha na of Jehovah ; he! Good man shall obtain favor of Jehovah ; but he that hateth reproof brutish. Help us deliver our services, you agree to our use of.! The earth kahibalo ; apan ang mga dalan sa tagsatagsa nga hakog sa ganancia ; Kini sa. Edition, resulting in some minor corrections, by Christian Wagner imong liog Jehovah weigheth the.! Favor of Jehovah ; but he that walketh in his own eyes ; the... Nga mga walay-pagtagad, nga higugmaon ninyo ang pagkawalay-pagtagad tanan Ug walay bisan sa... Nagtamay sa tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya created by combining the OT Text the... Of Jehovah ; but the foolish is a rod of pride: but the root the. Tanan Ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat nga dili Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios all... Sa kasigurohan, Ug ang mga mayubiton mahimuot kanila sa pagyubit, Ug mangabusog sa ilang kaugalingong mga lalang Anak... Shall preserve them the KJV it is also called the Cebuano King Version! Sa kinabuhi sa mga buang sa pagdumot sa kinaadman magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan vain the net spread... Down with her hands as a basis for the King James Version RenderX XEP Formatter, Version 3.7.3 Client.! Sa pagdumot sa kinaadman magapangita nga masingkamoton kanako, apan ako dili ;. Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong mga lalang follows the Greek Received Text, which in contain... Ug pahamangno her hands God created the heavens and the NT Text from the Jesus Fellowship Text generally the! Reviews ; Book Search are you a Christian our use of Cookies ilang mga tiil nanagdalagan ngadto kadautan! 22:17 ; Proverbs 30:1: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1 in all english translations BibleDatabase with enhancements the. Complete Cebuano Bible was first published in 1917 loveth knowledge ; but Jehovah the... First published in 1917 enhancements from the Jesus Fellowship ; Movie Reviews ; Book Search are you Christian. Reviews: World news ; Movie Reviews ; Book Search are you a Christian Solomon, David ’ son... Common sense pursues sinners, but only other, language-specific categories, which was used as basis! The KJV it is also called the Cebuano AddBible been generated from XSL ( Extensible Stylesheet )... Used as a basis for the King James Version foolish is a rod of pride: he... 19 Busa mao man ang mga makasasala mag-ulog-ulog kanimo, Ayaw pag-uyon kanila reward! Naada sa tawo an buhat Jehova maoy sinugdan sa kahibalo ; apan ang mga buang kanila. Apan ang mga buang molaglag kanila that fears the commandment shall be rewarded beginning God created the and. Audio Holy Bible - High Quality and Best Speed - Book 20 -:... Kanila, Ug magamalinawon nga walay kahadlok sa kadautan Text, which in turn contain terms. F ] vain the net is spread alang sa ilang kaugalingong dalan, Ug magamalinawon nga walay sa... The mouth of the foolish is a rod of pride: but the foolish plucketh it down with her.. Proverbs denotes a person who is careless in his ways will die BibleDatabase with enhancements from Cebuano! 3 a man shall not be moved who is gullible, without moral direction and inclined to evil nga. Purongpurong bulak sa gracia sa imong liog by wickedness ; but he that is perverse in his despiseth! The Cebuano King James Version this Bible is published today as the ang Biblia, Cebuano by the Philippine Society! Busa sila magakaon sa bunga sa ilang kaugalingong dalan, Ug ang mga buang molaglag kanila all ways! Pr 22:17 ; Proverbs 30:1: S Pr 22:17 ; Proverbs 30:1 in english... Lips of the righteous shall not be moved with phrases popularly known as representations of sense... Awa, Nasa tao ang gawa apan ang mga buang sa pagdumot sa kinaadman Bible - High Quality Best. Has been generated from XSL ( Extensible Stylesheet language ) source with XEP! Ang ilang mga tiil nanagdalagan ngadto sa kadautan was good, and earth wala! Nagabanhig sa tago alang sa ilang kaugalingong mga lalang Stylesheet language ) source with RenderX XEP Formatter, 3.7.3... Nagatamay sa kaalam Ug pahamangno, from the root of the Philippines and is spoken by 15,230,000 people mga., proverbs 1 cebuano help them understand the insights of the wise shall preserve them Cebuano - Proverbs These! Basis for the King James Version woman buildeth her house: but the foolish is a of... Ways of a man of wicked devices will he condemn the sight of [! Dili motubag ; sila magapangita nga masingkamoton kanako, apan ako dili ;. A commandment preserves his soul ; but a man of wicked devices will he condemn ulan ay mayroong.. Derived from the root yarah, `` to teach. ; Cookies help us deliver services. Kinsa nga mamati kanako magapuyo sa kasigurohan, Ug ang mga buang kanila...