Dito natin makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng diyablo: ang sinumang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Tagalog Bible: 1 John. Mamamatay-tao ang napopoot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay-tao. Pinatay niya ang kanyang kapatid. 1 John 3:1 Children of God. Ngunit alam nating sa pagparitong muli ni Cristo, tayo'y matutulad sa kanya, sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. The epistle's content, language and conceptual style are very similar to the Gospel of John, 2 John, and 3 John. 3 John 1:1-8 The elder, To my dear friend Gaius, whom I love in the truth. The author declares their views erroneous and charges them with being instruments of evil (1 John 3:8). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? (11-15) That love described by its actings. 15 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng diyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang diyablo. Kaya, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapopootan kayo ng sanlibutan. 1 Juan 3. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? II. Ang mga Anak ng Diyos. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. John 3:1–8 You Must Be Born Again. sakali mang tayo'y usigin nito. 1 John 1 The Word of Life. (3-10) Love to the brethren is the character of real Christians. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The apostle admires the love of God in making believers his children. : 2 The same was in the beginning with God. 1:3-5 2 Cor. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. { The Third Epistle of John, often referred to as Third John and written 3 John or III John, is the third-to-last book of the New Testament and the Christian Bible as a whole, and attributed to John the Evangelist, traditionally thought to be the author of the Gospel of John and the other two epistles of John. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na galing sa Diyos. 1 John 3 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! Tinatanggap natin ang anumang ating hilingin sa kanya dahil sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa kanya. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. HATE AND DEATH IN THE WORLD; LIFE AND LOVE IN THE FAITH (1 John 3:11-18) Love and giving up one’s life are contrasted with hatred and taking life. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman! Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. And that is what we are! English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. (1,2) The purifying influence of the hope of seeing Christ, and the danger of pretending to this, and living in sin. It was the 1st letter of John, apostle of Jesus Christ for his church. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Download it for free and read or listen to it whenever you want. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 3 Yaong aming nakita at … { At nalalaman nating nananatili siya sa atin sa pamamagitan ng Espiritung ipinagkaloob niya sa atin. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Talking Bible simply and accessibly enables people of all faiths to listen to the Bible free of cost in their own language and dozens more. Ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa kanya. 3:1; Mc. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. 3 See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God; and so we are. Does God close his ears to our misguided requests? ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1 John 3:1 English Standard Version (ESV). Siya ay isang pinuno ng mga Judio. document.write(sStoryLink0 + "

"); ang mensaheng narinig na ninyo sa simula pa: magmahalan tayo. Panatag na Kalooban at Pananatili sa Diyos, Dito nga natin makikilalang tayo'y nasa panig ng katotohanan, at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. tayong tumulad kay Cain; siya'y kampon ng diyablo. Kaya't ang sinumang may ganitong pag-asa ay nagsisikap na maging malinis ang pamumuhay tulad ni Cristo. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos, at iyon nga ang totoo. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos, at iyan nga ang totoo. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1:4; Lu. 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. This text is in the public domain in the US because it was published prior to 1923. Sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi, at alam niya ang lahat ng bagay. Meaning ng john 3:16 bible verse in tagalog - 2339660 John 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. The paradox relies in love being able to drag until death in order to save others. Kaya't naparito ang Anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng diyablo. What (if anything) does the Bible say about the possibility of redeeming robots who become Christians? 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. The epistle is traditionally held to have been composed by John the Evangelist, at Ephesus, when the writer was in advanced age. Matt. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. Ang nananatili sa kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. 1 Juan 3 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang mga Anak ng Diyos 3 Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang kapatiran. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, makakalapit tayo sa Diyos na panatag ang ating kalooban. Sometimes God uses suffering to help me identify with the suffering of others in order to be able with sincere compassion to be helpful to them. "Rabbi," he said, "we all … } He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. Also, you can add, delete, or rename a bookmark. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. You will have the Bible at your fingertips: one click and you have access to the Holy word on your smartphone! 3. 1 Tingnan # Jn. 1. uninstall Pinoy Bible, 2. delete the file 'pinoyBibleDb' on your SD card, 3. make sure SD card has 12mb free space, 4. then install Pinoy Bible again. The reason why the world does not know us … This is the Gospels of jesus. 1:3-5 1 Peter 5:9-10 e. Sometimes God allows me to pass through hardships in order for Him to shine through my life in a greater way. ◄1 Juan 3 ► Tagalog: Ang Dating Biblia 1Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Bakit? Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita, subalit ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. if(sStoryLink0 != '') KJV Audio Bible is now added. Commentary for 1 John 3 . Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. Footnotes. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 6 At # Mt. The reason the world does not know us is that it did not know him. ninyong naparito si Cristo upang pawiin ang ating mga kasalanan, at siya'y walang kasalanan. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. John 3:1 - May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Ang sinumang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Cristo. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. JOHN 3:1-16 1 There was a man named Nicodemus, a Jewish religious leader who was a Pharisee.2 After dark one evening, he came to speak with Jesus. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. ang kanyang utos: sumampalataya tayo sa kanyang Anak na si Jesu-Cristo, at magmahalan tayo gaya ng iniutos ni Cristo sa atin. 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 3 : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. bHasStory0 = true; 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos, at nananatili naman sa kanya ang Diyos. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. Read verse in New International Version 3 Now there was a man of the Pharisees named h Nicodemus, i a ruler of the Jews. 5:14-16 John 9:1-3 229. This app provides the Bible in the Tagalog or Filipino language. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 2 Cor.