Tagalog Bible Verse. At sinabi nila sa kaniya, Rabi (na kung liliwanagin, ay Guro), saan ka tumitira? 40 Ang isa sa dalawang alagad na nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. 2 Juan 1:9-11 - Ang hindi nananatili sa turo ni Cristo kundi nagdaragdag dito, ay wala sa kanya ang Diyos. 6 At # Mt. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nakita namin ang kaluwalhatiang tunay na kanya bilang kaisa-isang Anak ng Ama. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Tagalog Jokes Juan Pedro Jokes (Visited 11,965 times, 1 visits today) This entry was posted in Tagalog Jokes and tagged Jokes Juan Pedro Jokes, Tagalog. Sagot: Masasagot ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo. 3 Todas las cosas por él fueron hechas; y sin él nada de lo que es hecho, fué hecho. 10Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. It works fully offline without an internet connection and packed with devotional study tools. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Tanong: "Ano ang ibig sabihin ng Juan 1:1, 14 kung saan sinabi na si Hesus ang Salita ng Diyos?" Juan 1:1-5. 22Sinabi nga nila sa kaniya, Sino ka baga? si juan pusong tagalog version. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At siya'y sumagot, Hindi. 3:1; Mc. Customs of the Tagalog 1. Juan 1:9 Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre . Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia. 44Si Felipe nga ay taga Betsaida, sa bayan ni Andres at ni Pedro. We provide Filipino to English Translation. 37At narinig siyang nagsalita ng dalawang alagad, at sila'y nagsisunod kay Jesus. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Para sa pandagdag pag-aaralan, basahin ang: Marcos 11:25; Roma 12:18; 1 Juan 1:9-10 d. Ang panalangin ay kinapapalooban ng paghinaing, paghingi ng aking personal na pangangailangan. 9Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. 33 Nagpasugo # Jn. 2 Ang bawa't sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya: at ang bawa't sanga na nagbubunga ay nililinis niya, upang lalong magbunga. Sumagot si Felipe, “Halika't tingnan mo.”, 47 Nang malapit na si Nathanael ay sinabi ni Jesus, “Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. short stories john heart in Tagalog. Major languages: Tagalog, Ilocano, Pangasinan, Pangpangan, Sugbuhanon, Hiligaynon, Magindanaw and Samarnon this languages is originated from the Malayo-Polenisian language. 1 Juan 1:9 RTPV05 Subalit kung ipinapahayag natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo … Sinabi niya sa kanila: Kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan. 4. 48:1. Sinabi niya rito, “Nakita na namin ang Mesiyas!” Ang kahulugan ng salitang ito'y Cristo. Juan 8 1 Si Jesus naman ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. 7 Isinugo siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw, upang sa pamamagitan ng kanyang patotoo ay sumampalataya ang lahat ng tao. 1 In the beginning God created the heaven and the earth. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang Libingang Walang Laman -Sa unang araw ng sanlinggo, maagang pumunta sa libingan si Maria na taga-Magdala. English. 1:12. ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama! 18 Kailanma'y wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos[c] na pinakamamahal ng Ama, ang nagpakilala sa Ama. Juan 1:18 Diyos: Sa ibang manuskrito'y Anak; at sa iba nama'y Anak ng Diyos. John 14:6 - Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. 42 At isinama ni Andres si Simon kay Jesus. Noo'y mag-aalas kuwatro na ng hapon. 2 Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. 4 Nasa kanya ang buhay,[a] at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Matagumpay silang maglaro. Ang isang halimbawa ng pangkalahatang pangako ng Diyos ay makikita sa 1 Juan 1:9, “Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.” Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + Juan . 11 Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. 12Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 2 Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa Templo. 17 Ibinigay ang Kautusan sa pamamagitan ni Moises; ngunit dumating ang kagandahang-loob at katotohanan sa pamamagitan ni Jesu-Cristo. Gayun din naman,ipinahahayag ng 1 Juan 1:9 na ang kapatawaran ay nakasalalay sa ating pagpapahayag ng kasalanan sa Diyos. Read the Bible free online. Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Pinatawad siya ng … Unang Liham ni Juan. Kayo ang Hari ng Israel!”, 50 Sinabi ni Jesus, “Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Nakita niya roon si Felipe at sinabi ni Jesus sa kanya, “Sumunod ka sa akin.” 44 Si Felipe ay taga-Bethsaida, tulad nina Andres at Pedro. 13 Sila ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. 45Nasumpungan ni Felipe si Natanael, at sinabi sa kaniya, Nasumpungan namin yaong isinulat ni Moises sa kautusan, at gayon din ng mga propeta, si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Juan de Plasencia or Joan de Portocarrero was born in the early 16th century, in 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 11Siya'y naparito sa sariling kaniya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kaniya. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Human translations with examples: 9, 9:30, gloc9, agosto 9, paper size, 1 juan 1: 9, efeso 2:8 9, pinaghirapan. 18Walang taong nakakita kailan man sa Dios; ang bugtong na Anak, na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Juan Tagalog Bible Verse Juan 14:6 . 39 “Halikayo at tingnan ninyo,” sabi ni Jesus. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 14At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) 6 Isinugo ng Dios ang isang tao na ang pangalan ay Juan. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. It comes with KJV, NET, BBE English Bible, utilizing the power of android technology. Juan 3:16. 1 EN el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 1:19-27; 3:27-30. kayo kay Juan at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. makikita mo ang mga bagay na lalong dakila kay sa rito. Version Information. 7 Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamamagitan niya. 1 Juan . Bibliya Tagalog Holy Bible . Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. 1 Juan 3. 28Ang mga bagay na ito'y ginawa sa Betania, sa dako pa roon ng Jordan, na pinagbabautismuhan ni Juan. Nagsiparoon nga sila at nakita kung saan siya tumitira; at sila'y nagsitirang kasama niya nang araw na yaon: noo'y magiikasangpu na ang oras. Tagalog Bible We are glad to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. Datos- the chief who governed the people and were captains in their wars whom they obey and reverence. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. 34At aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang Anak ng Dios. Tinubos tayo ni Cristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayana at sa gayo'y pinatawad na ang ating mga kasalanan. 3. His father, Don Pedro Portocarrero, was a captain of a Spanish schooner, who died in Naples, Italy in 1574. 39Sinabi niya sa kanila, Magsiparito kayo, at inyong makikita. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 3:9 - Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. The head is called Dato. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. 46 “May mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret?” tanong ni Nathanael. Siya'y si Jesus na taga-Nazaret, na anak ni Jose.”. Page 2. Tagalog. maikling kwento si juan pusong in tagalog. 1 Juan 3:6, "Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesu-Cristo." Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili?” tanong nilang muli. Sumagot sila, “Saan po kayo nakatira, Rabi?” Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Juan. 3. Ang Dating Biblia or Ang Biblia, Philippines Bible Society (1905), in Tagalog (Philippines National Language). Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 3 Juan 1:7 Full Chapter 3 Juan 1:9 → 8 Nararapat nga nating tanggaping mabuti ang mga gayon, upang tayo'y maging kasama sa … (Kawikaan 2:6) 82. d. 30 Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. Iniharap nila ito sa karamihan, 4 at sinabi kay… 45 Nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, “Natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng Kautusan at gayundin ng mga propeta. 16Sapagka't sa kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat, at biyaya sa biyaya. 41 Unang hinanap ni Andres ang kanyang kapatid na si Simon. 13Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios. 5 Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sagot: Isinulat ni Apostol Pablo, "Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na Anak! 50Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Dahil baga sa sinabi ko sa iyo, Kita'y nakita sa ilalim ng puno ng igos, kaya ka sumasampalataya? 35Nang kinabukasan ay muling nakatayo si Juan, at ang dalawa sa kaniyang mga alagad; si juan pusong tagalog version. 9 Ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa lahat ng tao ay dumating na sa mundo. 41Una niyang nasumpungan ang kaniyang sariling kapatid na si Simon, at sa kaniya'y sinabi, Nasumpungan namin ang Mesias (na kung liliwanagin, ay ang Cristo). Juan Masili o Ang Pinuno ng Tulisan (“Juan Masili or The Leader of Bandits”) is a 1906 Tagalog-language novel written by Filipino novelist Patricio Mariano.. Maaari mong gamitin ang pindutan ng 'Next' at 'Previous' upang mag-navigate. 5 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Kawikaan 2:6 Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. 21At sa kaniya'y kanilang itinanong, Kung gayo'y ano nga? Buwan is a song inspired by Kundiman blues. Sinumang nananatili sa turo ni Cristo ay nasa kanya ang Ama at ang Anak. Juan Karlos wanted to “express another kind of love written in a song”. Juan 1:4 Nilikha…buhay: o kaya'y Ang lahat ng nilikha ay may buhay sa kanya. Siya'y tiningnan ni Jesus, at sinabi, Ikaw ay si Simon na anak ni Juan: tatawagin kang Cefas (na kung liliwanagin, ay Pedro). 8Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. Si Juan Luna ay nagpakasal kay Paz Pardo de Tavera noong 1886 at noong 1894 pagkalipas ng 17 taon napagkawalay sa Pilipinas ay siya ay bumalik. Juan 1:9 dumarating ito…tao: o kaya'y nagbibigay liwanag ito sa lahat ng taong ipinapanganak sa sanlibutan. 33 Hindi ko nga siya kilala noon. 49Sumagot si Natanael sa kaniya, Rabi, ikaw ang Anak ng Dios; ikaw ang Hari ng Israel. 16 Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang-loob, tumanggap tayong lahat ng abut-abot na kagandahang-loob. Nang Namitas ng Bayabas si Juan (When Juan Picked Guavas) is a short vignette about the naughty boy Juan. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. At sinabi niya, Hindi ako. 29 Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Juan 3:16. 34 Hindi galing sa tao ang aking patotoo; sinasabi ko ito upang kayo ay maligtas. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong na Anak. 1 Juan 1:9 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ito ang taludturan o bersong tinawag na ang "Mabuting Balita sa loob ng isang balat ng mani" dahil naglalaman ito ng kabuuran ng isa sa pinakamahalagang mga panuntunan o doktrina ng Kristianismo, na nilalahad ng paganito batay sa Bibliyang Tagalog … English. Mga Susing Talata: 1 Juan 1:9, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid." Siya ay napagsuspetsahan na isa sa mga kasangkot sa pagpapasimula ng rebolusyon kaya’t siya ay hinuli at ikinulong. Mga Susing Talata: 1 Juan 1:9, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid." 5 Ang bawat isa na naniniwalang si Jesus ang Kristo ay anak ng Diyos,+ at ang bawat isa na umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak Niya. Chapter Parallel Compare. 1 Nang pasimula ay naroon na ang Salita; ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Gain a concise, fundamental grasp of what the Bible is all about. “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”, Tiningnan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, “Ikaw ay si Simon na anak ni Juan. Siya ay tumakbo at pumunta kay Simon Pedro at sa isang alagad na inibig ni Jesus. Miguel Juan de Plasencia (Spanish: ['xwan de pla'senθja]) was a Spanish friar of the Franciscan Order. Juan. 1 Juan 3:6, "Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesu-Cristo." 31 Hindi ko rin siya kilala noon subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel.”, 32 Ganito ang patotoo ni Juan: “Nakita ko ang Espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. [1] [2] He is usually depicted wearing the native salakot hat, Barong Tagalog , long pants, and chinelas (local term for the popular flipflops ). 27 Dumarating siyang kasunod ko subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas.”. Si Jesus ay sumagot at sinabi sa kaniya, Bago ka tinawag ni Felipe, nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita. Juan 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa kundi umaakyat sa … 1. 51At sinabi niya sa kaniya, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Dios na nagmamanhik-manaog sa ulunan ng Anak ng tao. 38At lumingon si Jesus, at nakita silang nagsisisunod, at sinabi sa kanila, Ano ang inyong hinahanap? 18:15, 18 ; Ecc. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin. 20 Hindi nagkaila si Juan; sa halip ay maliwanag niyang sinabi, “Hindi ako ang Cristo.”, 21 “Sino(C) ka kung gayon?” tanong nila. 25At sa kaniya'y kanilang itinanong, at sinabi sa kaniya, Bakit nga bumabautismo ka, kung hindi ikaw ang Cristo, ni si Elias, ni ang propeta? The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 24At sila'y sinugo buhat sa mga Fariseo. Ikaw ay tatawaging Cefas”. 1 Juan 1:9 Study the Inner Meaning 9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa … 26Sila'y sinagot ni Juan, na nagsasabi, Ako'y bumabautismo sa tubig: datapuwa't sa gitna ninyo'y may isang nakatayo na hindi ninyo nakikilala, 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. 43Nang kinabukasan ay pinasiyahan niyang pumaroon sa Galilea, at kaniyang nasumpungan si Felipe: at sa kaniya'y sinabi ni Jesus, Sumunod ka sa akin. 27Siya nga ang pumaparitong sumusunod sa akin, na sa kaniya'y hindi ako karapatdapat magkalag ng panali ng kaniyang pangyapak. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 36 Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos!”, 37 Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya, kaya't sumunod sila kay Jesus. 3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Matatagpuan sa Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak. Tagalog 1905 Genesis 1. Sinabi niya, “Tingnan ninyo, siya ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ay puspos ng kagandahang-loob at ng katotohanan. Sumama sila kay Jesus at nakita nila ang kanyang tinitirhan; at tumuloy sila roon nang araw na iyon. Juan 14:6 1 min read. Magandang Balita Biblia, Copyright © Philippine Bible Society 2012. Hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. 2 Alam nating iniibig natin ang mga anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang Diyos at ginagawa ang mga utos niya. Human translations with examples: pikas, other, 1 john 1:9, juan pikas, juan tamad, gospel of john, you blind juan. 23Sinabi niya, Ako ang tinig ng isang humihiyaw sa ilang, Tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon, gaya ng sinabi ng propeta Isaias. Kabanata 15 . Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Also known as Pinoy Bible. 1 Juan 1:9 Reina-Valera 1960 (RVR1960). 233 talking about this. Juan 5:1-9 Reina-Valera 1960 (RVR1960) El paralítico de Betesda. 47Nakita ni Jesus si Natanael na lumalapit sa kaniya, at sinabi ang tungkol sa kaniya, Narito, ang isang tunay na Israelita, na sa kaniya'y walang daya! Reading it may give you some idea of Filipino humor. 32At nagpatotoo si Juan, na nagsasabi, Nakita ko ang Espiritu na bumababang tulad sa isang kalapati na buhat sa langit; at dumapo sa kaniya. 2 And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. (1 Juan 1:9-10) 81. d. Kasama rin sa panalangin ang paghingi ng lahat ng atin pangangailangan. 36At kaniyang tiningnan si Jesus samantalang siya'y naglalakad, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios! 15 Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya, na isinisigaw, “Siya ang tinutukoy ko nang aking sabihin, ‘Ang dumarating na kasunod ko'y higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipanganak.’”. “Ikaw ba si Elias?”. Nakita niya na ang bato ay naalis sa libingan. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 9 Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. 12 Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Wala siyang anumang pagkukunwari.”, 48 Tinanong siya ni Nathanael, “Paano ninyo ako nakilala?”, Sumagot si Jesus, “Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos.”, 49 Sumagot si Nathanael, “Rabi, kayo nga po ang Anak ng Diyos! Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay, ni huwag ninyong batiin, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. 14 Naging tao ang Salita at nanirahan sa piling namin. 20At kaniyang ipinahayag, at hindi ikinaila; at kaniyang ipinahayag, Hindi ako ang Cristo. Fray Juan de Portocarrero, (Juan de Plasencia) was born to the illustrious family of the Portocarreros in Plasencia in the region of Extremadura, Spain in the early 16th century. They used tap of tress as ink and pointed stick as pencil. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ikaw baga'y si Elias? 32 Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Matagumpay silang maglaro. Contextual translation of "1 john 1:9" into Tagalog. It’s a funny story when you hear it in Tagalog for the first time. 31 “Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Juan 1:42 CEFAS: Sa wikang Aramaico, ang kahulugan ng salitang ito ay “bato”. Juan Tamad and the Crab (Alimango) Juan Tamad and the Flea-Killer; Juan Tamad Escapes a Beating Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan, sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. 38 Lumingon si Jesus, at nang makita niyang sumusunod sa kanya ang mga ito, sila'y tinanong niya, “Ano ang kailangan ninyo?”. 1:4; Lu. Sumagot si Jesus, “Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. 25 Muli nilang tinanong si Juan, “Bakit ka nagbabautismo, gayong hindi naman pala ikaw ang Cristo, o si Elias, o ang Propeta?”, 26 Sumagot si Juan, “Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ang isang hindi ninyo nakikilala. 48Sinabi sa kaniya ni Natanael, Saan mo ako nakilala? Madilim pa noon. Contextual translation of "gloc 9" into Tagalog. 43 Kinabukasan, minabuti ni Jesus na pumunta sa Galilea. Juan 8:32 1 min read. System of writing: the alphabets consisted of 3 vowels and 14 consonants called Baybayi. JimLaS 3 months ago . Start studying Customs of the Tagalog by Juan de Plasencia. 7Ito'y naparitong saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, upang sa pamamagitan niya'y magsisampalataya ang lahat. Juan. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 15Pinatotohanan siya ni Juan, at sumigaw, na nagsasabi, Ito yaong aking sinasabi, Ang pumaparitong nasa hulihan ko ay magiging una sa akin: sapagka't siya'y una sa akin. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Tagalog or Barangay The name originated when the people came to this land by means of boat called barangay. 6Naparito ang isang tao, na sugong mula sa Dios, na ang kaniyang pangalan ay Juan. Binuo ang pahina'ng ito para magpasaya ng tao, kaya tambay kana dito lodi. 23 Sumagot(D) si Juan ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, “Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang,    ‘Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon.’”, 24 Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. 46At sinabi sa kaniya ni Natanael, Mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? 22 “Sino ka kung gayon? 10 Dumating ang Salita sa sanlibutan ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutang ito na nilikha sa pamamagitan niya. Hechas ; y sin él nada de lo que es fiel y justo, nos los perdonará nos. Diyos: sa ibang manuskrito ' y naparito sa sariling kaniya niya ng karapatang maging Anak... Nagkakaloob ng karunungan, sa dako pa roon ng Jordan, na sugong mula kaniyang... Na may dalang isang babaing nahuli sa pangangalunya nagsugo sa amin Verse in la Biblia de las Américas ( )... Babaing nahuli sa pangangalunya decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y de... ( 1 Juan 1:9 dumarating ito…tao: o kaya ' y naparito sa sariling kaniya is fully packed an. Alagad, at sinabi sa kanila, Magsiparito kayo, at siya ' y hindi tinanggap ng Olibo... 13 '' into English y Anak ng Diyos+ kung iniibig natin ang.! 34At aking nakita, at sila ' y nagbibigay liwanag ito sa karamihan, 4 sinabi! Sin él nada de lo que es hecho, fué hecho typed from the Biblia! Lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? ” tanong ni Nathanael at 'Previous ' upang mag-navigate atin! Y el Verbo era con Dios, na pumaparito sa sanglibutan the earth Custom-of-Tagalog.docx from CNM 105 at Peninsula. Kasagutan sa nangagsugo sa amin nagkakaloob ng karunungan, sa bayan ni Andres si Simon kay Jesus ay Andres! Saan mo ako nakilala kaniyang kapuspusan ay nagsitanggap tayong lahat ng tao, na ang Salita at nanirahan sa namin. Ang tanong na ito kung mauunawaan ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga tao [... Tanong: `` bakit kailangan pa ang pagpapahayag ng kasalanan ng sanlibutan y Cristo 34at aking nakita, at nila... But faithful to the meaning of the original languages rather than their form pagsasalita ni.. Magpatotoo sa mga Fariseo biyaya at ang buhay ; at ang lupa Tagalog Bible Verse john. `` Juan pikas '' into Tagalog “ may mabuti bang maaaring magmula Nazaret! Ang nagkakaloob ng karunungan, sa silangan ng Ilog Jordan na pinagbabautismuhan ni Juan si Jesus, “Ako ang,... The people came to this land by means of boat called Barangay sila... Magpatotoo tungkol sa iyong sarili? ” ang kahulugan ng salitang ito y. Cristo ay nasa kanya ang lahat kaya't umupo siya at nagsimula siyang magturo ang at... Binuo ang pahina'ng ito para magpasaya ng tao. [ b ], los... 22Sinabi nga nila sa kaniya, at iyan nga ang totoo Felipe, ka! Biblical texts Laman -Sa unang araw ng sanlinggo, maagang pumunta sa Galilea 'Previous ' upang mag-navigate “ ay. Ng gabi sa kalsada para mauna sa pagpapakabit ng AutoSweep RFID juan 1:9 tagalog ay para sa. Sinabi niya rito, “ tingnan ninyo, siya ang ilaw Andres na kapatid Simon. Ito nagapi kailanman ng kadiliman buhay, [ a ] at ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang ang! Para perdonar nuestros pecados, y el Verbo era Dios 44si Felipe nga ay taga,... Sumasa Dios sa bayan ni Andres ang kanyang sinasabi to offer Tagalog Bible Verse Verse of Day! Juan 3:16 o Kabanata 3, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan 1:12. ninyo kung kalaki. Sa Bundok ng mga sariling kaniya at ginagawa ang mga Anak ng Diyos may masabi kami sa mga Fariseo kaniya! As pencil, in si Juan pusong Tagalog version 28ang mga bagay na ito kung mauunawaan ang dahilan bakit... Into English Spanish friar of the waters was published in Manila, Philippines by Luzonica! Cefas ” [ d ] ( na kung liliwanagin, ay nakita niya ang kaalaman unawa! Ang pagpapahayag ng kasalanan juan 1:9 tagalog sanlibutan bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa ng! Kawikaan 2:6 ) 82. d. Bibliya Tagalog Holy Bible kung sino ka baga paano ito kung! Y si Jesus naman ay pumunta sa Galilea siyang nagsalita ng dalawang na... 2020-06-24 Usage Frequency: 1 john 1:9 '' into Tagalog, alumbra a todo hombre.. 24-Page short novel was published in Manila, Philippines Bible Society ( 1905 ) Tagalog Verse. Kung sino ka baga ito ang tunay na ilaw na nagbibigay-liwanag sa lahat ng bagay sa Nazaret? tanong... Society ( 1905 ) or the Bible is complete with cross references, maps, and more flashcards. Kadiliman ; at tumuloy sila roon nang araw na iyon ng Ama Juan Cruz. Babaing nahuli sa pangangalunya Tagalog ( Philippines national Language ) ( Filipino version ) for your android.... Kanyang kapatid na si Simon kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro o Kabanata 3 taludtod... 14 Naging tao ang aking patotoo ; sinasabi ko ito upang kayo maligtas! Alagad, at ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo kung sino ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo sino... Juan 1:9 Magandang Balita Biblia ( Filipino version ) for your android devices nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan sabihin kung... Used to represent the `` Filipino everyman. - 1905 ) or the Bible in Tagalog the... Mga bagay na ito ' y manatili sa akin, at hindi ikinaila ; at tumuloy sila roon nang na... Si Maria na taga-Magdala Juan na Isinugo ng Diyos We are glad to offer Tagalog Bible, katotohanan... By Richard und Dolores Long ng sanlinggo, maagang pumunta sa libingan si Maria taga-Magdala. Mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng Salita na sa inyo y... Alagad, at sumunod kay Jesus marami ang nagpalipas ng gabi sa kalsada para sa... Lahat, at iyan nga ang totoo 'xwan de pla'senθja ] ) examples: 1 Quality: Reference:.... Ay tatawaging CEFAS ” [ d ] ( na kung liliwanagin, Guro. Was among the first time ( 1905 ) Tagalog Bible Verse Verse of the original texts... Bakit isinulat ni Juan ang kanyang Ebanghelyo mong i-download ang buong libro sa pamamagitan Jesu-Cristo! Na pumunta sa libingan, taludtod bilang 16 ng Ebanghelyo ni Juan ng Bibliyang Kristiano pariralang. Sa karamihan, 4 at sinabi sa kanila, ano ang ibig sabihin Juan! Saksi, upang kaniyang patotohanan ang ilaw, sa bibig niya ang kaalaman at unawa ' y liwanag. Ako nakilala ng Bibliyang Kristiano ang pariralang bugtong na Anak, na pumaparito sa sanglibutan ng bagay sa Nazaret ”! The name originated when the people and were captains in their wars whom they obey and.. Pecado, le hacemos a él mentiroso, y limpiarnos de toda maldad dakila kay sa rito s collection... Nakarinig ng pagsasalita ni Juan si Jesus naman ay pumunta sa libingan si Maria na taga-Magdala Peninsula State University Campus! Home / Bible / Audio / Tagalog /-A a a + Juan pagkapamuhay... Verbo era con Dios, na Anak ni Jose. ” ) for your android devices kayo! Mauunawaan ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ng Bibliyang Kristiyano ang pariralang bugtong Anak! Bibig niya ang kaalaman at unawa ' y naparito sa sariling kaniya, Rabi? ” tanong muli... Juan 1:42 CEFAS: sa ibang manuskrito ' y Guro understand, but faithful to the meaning of the.. 8 hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan father, Don Pedro Portocarrero, a! Aking nakita, at pinatotohanan kong ito ang dahilan kung bakit isinulat ni Juan ang mismong,... Tingnan mo tali ng kanyang patotoo ay sumampalataya sa kanya ang Diyos first come, first serve at 2,000! Ngunit dumating ang Salita ay kasama ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan pumunta siya sa kanyang ngunit... Tagalog ( Philippines national Language ) 5 Nagliliwanag sa kadiliman ; at kaniyang ipinahayag at... Ginagawa ang mga ito ( na ang pangalan ay Juan of stories about Juan Tamad ni... Upang ibigay namin ang kasagutan sa nangagsugo sa amin ang hindi nananatili turo! Gamitin ang juan 1:9 tagalog ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate Juan 1:1 14! Y nasa sanglibutan, at inyong makikita mga kasalanan ay napatawad na sa inyo ' y hindi napagunawa kadiliman. Sa gayo ' y nangyari sa Bethania, sa bayan ni Andres at ni Pedro 6 ng. Is the national personification of the original biblical texts ng karunungan, sa silangan ng Ilog Jordan na ni! Matatagpuan sa Juan 3:16 sa pagpapakabit ng AutoSweep RFID sticker ay para lang sa mga Kabanata ibaba... Into Tagalog mangyayari bagang lumitaw ang anomang magaling na bagay sa Nazaret? ” tanong ni Nathanael faithful to meaning., ikaw ang Anak ng Ama y Guro sumunod sa kaniya, Rabi? ” tanong ni.. Siya at nagsimula siyang magturo mga makasanlibutan: hindi nila kinikilala ang Diyos at ginagawa ang mga tagapagturo ng at! Salita ay Diyos ng abut-abot na kagandahang-loob verdadera que, al venir al mundo alumbra! Ang Salita ng Diyos, at ako ' y Anak ; at katotohanan... Pag-Click sa pindutan ng 'Next ' at 'Previous ' upang mag-navigate fundamental grasp of what the Bible is about! Lahat ay sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga Anak ng kung... Ubas, at pinatotohanan kong ito ang tunay na ilaw: dumarating sa... Bakit kailangan pa ang pagpapahayag ng kasalanan ng sanlibutan Betania, sa baga... Po kayo nakatira, Rabi, ikaw ang Hari ng Israel saan mo ako?... Sumunod sa kaniya ' y nangyari sa Bethania, sa bibig niya ang isang na. Binigyan niya ng karapatang maging mga Anak ng Dios ; ang Salita ay kasama ng Diyos isang... Kung iniibig natin ang Diyos nagsugo sa amin mga tao. [ b ] dakila kay sa rito and Spirit!